11/2/10

Ετοιμάζεται νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση


Η EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) έχει βοηθήσει να ετοιμαστεί ένα έγγραφο σχετικά με την προτεινόμενη νέα ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Στο έγγραφο επισημαινόταν η συνεισφορά των φαρμακοποιών για την φαρμακοεπαγρύπνηση και μεταξύ άλλων ζητά:

 • αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αγοράς φαρμάκων
 • βελτίωση της επικοινωνίας με το κοινό και τους ασθενείς
 • βελτίωση στα ενημερωτικά φυλλάδια που προορίζονται για τους ασθενείς
 • ένα σύμβολο που να δείχνει τα νέα φάρμακα υπό επιτήρηση
 • την ενθάρρυνση της άμεσης αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών από τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας
 • βελτίωση της πανευρωπαϊκής συλλογής των ανεπιθύμητων ενεργειών
 • αυστηρές μελέτες προ-έγκρισης και μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας καθώς και συστήματα διαχείρισης κινδύνων
 • μεγαλύτερη διαφάνεια
 • περαιτέρω υποστήριξη των εθνικών και περιφερειακών κέντρων φαρμακοεπαγρύπνησης
 • επιπλέον μακροχρόνια έρευνα σε συγκεκριμένα φάρμακα
 • περαιτέρω μεταφορά της γνώσης σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση μεταξύ των χωρών
Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η υποβολή εκθέσεων είναι χρονοβόρα και εμπόδιο για τους επαγγελματίες της υγείας οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες χρήσης
ανθρώπινων πόρων για τη δραστηριότητα αυτή, η EAHP υπογραμμίζει την ανάγκη να ενημερωθούν οι επαγγελματίες μέσω των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος.


Πηγές

Το Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://nosfar.blogspot.com/2009/01/blog-post_22.html

http://www.eahp.eu/content/download/29483/188098/file/EAHPNews10.pdf