21/1/15

Διακήρυξη ΕΠΥ 4Φ/2013 για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών φαρμάκων


Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η διακήρυξη για ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τις διαδικασίες για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.229.620,80 €, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προοριζόμενα για τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί:

Α) Ένας (1) μειοδότης, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν έως τρεις (3) Οικονομικοί Φορείς,
Β) Τρεις (3) μειοδότες ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν μέχρι πέντε (5) Οικονομικοί Φορείς
Γ) Πέντε (5) μειοδότες, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν άνω των πέντε (5) Οικονομικών Φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07».(Επιλέξτε κάθε εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αλλά και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 9η Μαρτίου και καταληκτική ημερομηνία η 18η του ίδιου μήνα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Διακήρυξη του διαγωνισμού από ΕΔΩ.

Πηγή

Δι@ύγεια