22/1/15

Η νέα διαδικασία συνταγογράφησης για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας


Με εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας (Aρ. πρωτ.: Α3γ/οικ.5640/21.1.2015, ΑΔΑ:Ψ09ΚΘ-Α78) κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής Υπουργικής Απόφασης (139491/06 ΦΕΚ 1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, θα ακολουθείται νέα διαδικασία συνταγογράφησης.

Κανόνες εκτέλεσης

Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων. Ειδικότερα, θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Γ3α/οικ.3579/14-01/2015 (ΦΕΚ 93 τ. Β'/20-01-2015), των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από ιατρούς των μονάδων αυτών.Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθεί τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν και για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ. Σε περίπτωση που το Φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής :

Α) εκτελεί τη συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται
Β) μαρκάρει ηλεκτρονικά την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της χώρας να εκδίδουν Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας μόνο κατόπιν προσκόμισης του ΑΜΚΑ από τον ενδιαφερόμενο. Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικώς και ενυπόγραφα, επί του Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας », το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ, επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Πηγή

ΔΙ@ΎΓΕΙΑ