9/9/11

Επικείμενη διακήρυξη για τη διενέργεια ενιαίων ανοικτών διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των νοσοκομείων της χώρας


Αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://www.epromy.gr το μέρος της επικείμενης διακήρυξης που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τις 13 πρώτες δραστικές ουσίες.

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) με την αριθμ. 7420/31.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2011» εξουσιοδοτήθηκε ως Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια ενιαίων ανοικτών διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών, με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια φαρμάκων με βάση 43 δραστικές ουσίες.

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, η ΕΠΥ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προκήρυξη των ενιαίων μειοδοτικών διαγωνισμών για τις 43 δραστικές ουσίες, ανά ομάδα δραστικών ουσιών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Νοσοκομείων της Χώρας.

Διαγωνισμός φαρμάκων - ΕΠΥ_07092011


Πηγή

http://www.epromy.gr/