18/5/11

Ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνει τρόπους προώθησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας, eHealthΣυνεδρίασε για πρώτη φορά στη Βουδαπέστη, υπό την προεδρία του Προέδρου της Εσθονίας, κου Toomas Hendrik Ilves, μια ειδική ομάδα της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία, με θέμα την εκτίμηση του ρόλου των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων, ώστε οι ΤΠΕ να επιταχύνουν την καινοτομία στον τομέα της υγείας προς όφελος των ασθενών, των φροντιστών και του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία συνεδρίασε στο περιθώριο της εβδομάδας ηλεκτρονική υγεία στην Ουγγαρία, αποτελείται από επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, εκπροσώπους των ασθενών και του ιατρικού, του φαρμακευτικού και του κλάδου των ΤΠΕ, νομικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Οι εφαρμογές ΤΠΕ έχουν ήδη συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των ασθενών και έχουν θίξει προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας της ΕΕ - γήρανση του πληθυσμού, αύξηση των χρονίων νοσημάτων, έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιονομικοί περιορισμοί - καθιστώντας δυνατή την τηλεδιάγνωση και τηλεθεραπεία, όπως και την ασφαλή ανταλλαγή των φακέλων των ασθενών. Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια για ευρύτερη περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονική υγεία στο μέλλον, ώστε:
  • οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για τους ασθενείς
  • να ενισχυθεί η αυτοεξυπηρέτηση και η ανεξαρτησία των ασθενών και των ηλικιωμένων και επίσης,
  • να αναπτυχθούν νέες διαγνωστικές τεχνικές βάσει μοντελοποίησης
Η προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας συνιστά καίριο στόχο στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε ότι «οι δυνατότητες της ηλ-υγείας για επίτευξη καλύτερης και αειφορικής υγειονομικής φροντίδας για κάθε Ευρωπαίο είναι τεράστιες. Προσδοκώ ότι η ειδική ομάδα για την ηλ-υγεία θα προβληματιστεί δημιουργικά με τις πιθανές ευκαιρίες και τις συνέπειες στο ψηφιακό πεδίο όσον αφορά τον τρόπο παροχής και αποδοχής της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και διαχείρισης της υγείας μας στα επόμενα χρόνια

Ο κ. John Dalli, αρμόδιος Επίτροπος στον τομέα της υγείας και της πολιτικής καταναλωτών, δήλωσε: «Πιστεύω ότι τα εργαλεία της ηλ-υγείας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερης περίθαλψης για περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα κατά αειφορικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Υπάρχει σαφής ανάγκη να εκμεταλλευτεί η Ευρώπη τις δυνατότητες της ηλ-υγείας για παροχή συγκεκριμένων λύσεων για τους ασθενείς: η εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και η χρήση τηλεϊατρικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της έλλειψης εργατικού δυναμικού για την υγεία αποτελούν παραδείγματα της τεράστιας προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ στον τομέα της υγείας. Είναι επιτακτική ανάγκη να συμπληρωθεί η πρωτοβουλία μας από διαλειτουργικά συστήματα ΤΠΕ και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς δικαίωμα σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Οι ΤΠΕ συνιστούν επίσης σημαντικό εργαλείο που θα μας συνδράμει στην προσπάθειά μας για επίτευξη αειφορίας και αποκατάσταση των ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη».

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για την ηλεκτρονική υγεία, τα νοσοκομεία δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό των ΤΠΕ. Μολονότι τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν ευρυζωνική σύνδεση, μόνο 4% από αυτά παρέχουν στους ασθενείς τους απευθείας πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα τους (MEMO/11/282).

Η ειδική ομάδα για την ηλεκτρονική υγεία θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού της ηλεκτρονική υγεία για ασφαλέστερη, καλύτερη και αποδοτικότερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία. Θα εξετάσει προσεκτικά τρόπους επίτευξης της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και των τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα διερευνήσει επίσης τις σχέσεις μεταξύ ηλεκτρονική υγεία, τηλεϊατρικής, καθώς και πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής.

Η ειδική ομάδα θα λάβει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για υγιή γήρανση και παράταση του επαγγελματικού βίου και την πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή περίθαλψη. Η εστίασή της, πάντως, θα είναι στραμμένη στο μέλλον, καθώς και στο πώς η καινοτομία μπορεί να ωφελήσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την ευρύτερη κοινωνία.

Ιστορικό

Η Επιτροπή επενδύει στην έρευνα της ηλεκτρονική υγεία περισσότερο από 20 χρόνια. Από το 2004, όταν δρομολογήθηκε το πρώτο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία, αναπτύσσει επίσης στοχοθετημένες πρωτοβουλίες ασκούμενης πολιτικής που αποσκοπούν σε ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών ηλ-υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το 2010, δρομολογήθηκαν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και Ένωση καινοτομίας (βλ. IP/10/1288 και MEMO/10/473), ως μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ για ανάπτυξη έξυπνη, αειφορική και χωρίς αποκλεισμούς. Και οι δύο πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν σημαντικό ρόλο για την ηλ-υγεία: το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη περιλαμβάνει σειρά από στοχευμένες δράσεις και στόχους στην ηλ-υγεία, ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής προς την κατεύθυνση της αειφορικής υγειονομικής περίθαλψης και της στήριξης βάσει ΤΠΕ για αξιοπρεπή και αυτοδύναμη διαβίωση. Με τη στρατηγική της Ένωσης καινοτομίας εισάγεται η έννοια μιας πιλοτικής ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για υγιή γήρανση και παράταση του επαγγελματικού βίου, η οποία τίθεται σε εφαρμογή το 2011.

Σχετικά με την ηλ-υγεία, βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. IP/11/461). Οι απαντήσεις της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης eHealth 2012-2020, που η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει πριν από το τέλος του 2011. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει επίσης στον καθορισμό των μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο καλύτερη διάγνωση, έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των ασθενειών, ιδίως με τη χρήση εξατομικευμένης καθοδήγησης των ασθενών, καθώς και με τεχνικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης.

Στις 2 Μαΐου, η Επιτροπή συνέστησε διευθύνουσα ομάδα για την καινοτομία σχετικά με την υγιή γήρανση και την παράταση του επαγγελματικού βίου (IP/11/519). Η ομάδα, κατευθυνόμενη από την ΕΕ, θα εξετάσει τρόπους για βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και αγορών για την Ευρώπη.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία (eHAP):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseuΠηγή

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/551