16/4/10

Τροπολογία για τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία


Αθήνα 16 Απριλίου 2010

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Εγγυήσεις για την Εργασιακή Ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν.3580/07 προστίθεται άρθρο 3Α με το κάτωθι περιεχόμενο:«Η ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ανά Ασφαλιστικό Οργανισμό, η είσπραξη των οφειλομένων ποσών, η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παρ.1,2,4 και 5 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις, ανατίθενται στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ». Οι υποπεριπτώσεις αα), ββ) και γγ) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 3 του ν.3580/07 καταργούνται και οι υποπεριπτώσεις δδ) και εε) αναριθμούνται σε αα) και ββ) αντίστοιχα.

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 προστίθεται περίπτωση ιζ: «η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/07 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς του».

3. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3580/2007 προστίθεται υποπαράγραφος γ) ως εξής :
«γ) Η Ε.Π.Υ., οι Υ.Πε., όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς Υ.Υ.Κ.Α. κατά τ’ ανωτέρω, δύνανται να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρθρου 10 του ν. 3580/07 με τη μέθοδο ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί προμήθειας)».

4. Το εδάφιο 1 της παρ.7 του άρθρου 6 του ν.3580/2007 αντικαθίσταται ως εξής : «Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδιαγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ’ εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υ.Πε., για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας ΥΠε».

5. Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3580/2007 προστίθεται περίπτωση: «γ) καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία. Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω».

6. Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/07 (Φ.Ε.Κ.134/τΑ΄/18-6-07), καθώς και της υπ΄αρίθμ. ΔΥ6α/οικ36932/17-3-09 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ./545/τΒ΄/24-3-09), παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές συμβάσεις.

Αθήνα,…./04/2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία επέρχονται τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων του Ν.3580/07 (Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις). Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον δυσλειτουργικό σύστημα προμηθειών. Ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της Ε.Π.Υ., η οποία θα έχει τον επιτελικό σχεδιασμό, θα παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες και θα αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό για το σύνολο των προμηθειών των Υπηρεσιών Υγείας θα συμβάλλει προς την ομαλοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Άλλωστε, καίτοι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση πολλών διατάξεών του, αντιθέτως δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις στον ομαλό εφοδιασμό των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων και επηρεάστηκε η εύρυθμη λειτουργία τους.

Στην πρόταση τροποποίησης έχουν συμπεριληφθεί ενέργειες οι οποίες:

Α. Συντομεύουν το χρόνο υλοποίησης των διαδικασιών και εξαλείφουν τις χρονοβόρες διαδικασίες. Η απεμπλοκή της Ε.Π.Υ. από την οικονομική διαχείριση επιτρέπει την επίσπευση των διαδικασιών, π.χ. συγκέντρωση των παραστατικών από τους φορείς και άμεση εκκαθάριση των απαιτήσεων τους. Με αυτό το δεδομένο τα Νοσοκομεία και οι ΥΠε είναι υπεύθυνοι για την υποβολή και είσπραξη των απαιτήσεών τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Εξοικονομούνται πόροι καθώς η Ε.Π.Υ αναλαμβάνει να διενεργήσει κεντρικά διαγωνισμούς για τα Νοσοκομεία και τους φορείς (εφόσον διαθέτει ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος των υλικών είναι υψηλό). Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. Απλοποιούνται οι διαδικασίες με στόχο να μπορούν να διεξάγονται και αποκεντρωμένοι διαγωνισμοί με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των προμηθειών του ΕΣΥ.

Β. Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων με την δημιουργία βάσης δεδομένων - Παρατηρητήριο και την επερχόμενη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, με τιμές αντίστοιχων προϊόντων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποφυγή υπερ-κοστολόγησης των ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων.

Γ. Κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ενιαίων διαγωνισμών στις Υ.Πε., προκειμένου να ελαφρύνουν σημαντικά το φόρτο των νοσοκομείων στην υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ (Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας), αλλά και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα σε σχέση με αυτή των νοσοκομείων.

Δ. Η διενέργεια Ηλεκτρονικών διαγωνισμών για πρώτη φορά στο ΕΣΥ στην Ελλάδα στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, το δραστικό περιορισμό της κρατικής δαπάνης, τη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών στην ενημέρωση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες αυτές.

Ε. Προβλέπεται η εφαρμογή ειδικής νοσοκομειακής συσκευασίας φαρμάκων και η δυνατότητα
διενέργειας διαγωνισμών με βάση τη δραστική τους ουσία για την προμήθειά τους από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Η αλλαγή αυτή θα καταστήσει το σύστημα περισσότερο αποτελεσματικό, αποδοτικό και θα επιφέρει εξοικονόμηση δαπανών.

ΣΤ. Επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των κάθε μορφής κρατήσεων στα τιμολόγια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, αφού τα αναγκαία ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται από τους φορείς που συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις και όχι από ένα τρίτο φορέα.

Αθήνα,…./04/2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Πηγή

ΥΥΚΑ