16/4/10

Τροπολογία για τη χρέωση φαρμάκων στους νοσηλευόμενους ασθενείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις ιδιωτικές κλινικές


Αθήνα 16 Απριλίου 2010

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Εγγυήσεις για την Εργασιακή Ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1
...

Άρθρο 2

1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 15 του ν.3730/23-12-2008 (Φ.Ε.Κ. 262/Α΄) προθεσμίες προσαρμογής των φαρμακείων και της χρέωσης φαρμάκων των ιδιωτικών κλινικών, προς τις ισχύουσες διατάξεις, παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία και δεν έχει συντελεσθεί η συμμόρφωση των ιδιωτικών κλινικών, τότε δεν επιτρέπεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συνάπτουν συμβάσεις νοσηλείας των ασφαλισμένων τους με τις κλινικές αυτές.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 (Φ.Ε.Κ. 172/Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 10 του Ν. 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄) και τροποποιηθεί από τα άρθρα 13 και 15 εδάφιο 3ο του Ν.3730/08 τροποποιείται ως εξής: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στους νοσηλευόμενους στα Δημόσια νοσοκομεία, στα ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στις ιδιωτικές κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, χρεώνονται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά τρία τοις εκατό (3%), πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα, με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στο συνταγολόγιο. Η προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή».

3. Για τη λειτουργία των φαρμακείων εντός των ιδιωτικών κλινικών, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη φαρμακοποιού και ο ορισμός αυτού ως υπευθύνου.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 (Φ.Ε.Κ.199/Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί καιισχύει με το άρθρο 8 του π.δ. 198/2007 (Φ.Ε.Κ. 225/Α΄), τροποποιείται ως εξής: «Οι ιδιωτικές κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνεται στην άδειά τους η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου, εφόσον έχουν δυναμικότητα άνω των εξήντα (60) κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 517/1991(Φ.Ε.Κ.64/Α΄) με ελάχιστο εμβαδόν δεκαοκτώ τετραγωνικών μέτρων (18 τ.μ.). Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες, που δεν διαθέτουν φαρμακείο πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον έξι τετραγωνικά μέτρα (6 τ.μ.)».

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 11 του Ν. 3457/2006 και το άρθρο 13 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α )

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υ.Υ.Κ.Α. ορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 247/1991, 517/1991 και του άρθρου 149 του ν. 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄).

7. Η διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευομένων ασθενών σε αυτές. Απαγορεύεται κάθε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγω ανάκλησης της άδειας των ιδιωτικών κλινικών για διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 3
...

Άρθρο 4
...

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1
...

Άρθρο 2

1.Με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, παρέχεται τελευταία σύντομη προθεσμία (τρίμηνη από της δημοσιεύσεως του νόμου), προκειμένου να προσαρμοστούν τα φαρμακεία που λειτουργούν σε ιδιωτικές κλινικές στις ισχύουσες διατάξεις όπως και η χρέωση των φαρμάκων. Σε περίπτωση που δεν προσαρμοστούν εγκαίρως, θα απολέσουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης νοσηλείας με τα ασφαλιστικά ταμεία.

2.Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης 2 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες χρέωσης για τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων σε νοσηλευόμενους, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στις ιδιωτικές κλινικές.

3.Με την περίπτωση 3 θεσπίζεται υποχρέωση των ιδιωτικών κλινικών να προσλάβουν φαρμακοποιό, προκειμένου να λειτουργήσει εντός του χώρου τους φαρμακευτικό κατάστημα.

4.Με την περίπτωση 4 υποχρεώνονται οι ιδιωτικές κλινικές δυναμικότητας άνω των 60 κλινών, να διαθέτουν φαρμακείο, ενώ οι μικρότερες, κάτω των 60 κλινών, να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων.

5. Μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις θεωρείται επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 11 του Ν. 3457/2006 και του άρθρου 13 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α).

6. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης 6 θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη νόμου προς τον Υπουργό Υ.Υ.Κ.Α. να εκδίδει προεδρικό διάταγμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον τυχόν τροποποίησης ή αντικατάστασης των διατάξεων και του καθεστώτος ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών.

7. Η προτεινόμενη διάταξη απαγορεύει οποιαδήποτε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους, για την αποφυγή καταχρηστικής εφαρμογής από μέρους των ιδιωτικών κλινικών της δυνατότητας προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων στη νοσοκομειακή τιμή.

Άρθρο 3
...

Άρθρο 4
...

Άρθρο 5
...


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Πηγή

Όλη η τροπολογία είναι εδώ: ΥΥΚΑ