31/1/10

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2008 του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2008 του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Όλη η έκθεση είναι εδώ.

Στην παράγραφο 3 τους εγγράφου αναφέρονται οι έλεγχοι και τα πορίσματα των επιθεωρητών για τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία. Για διευκόλυνσή σας, παρουσιάζουμε την παράγραφο 3 παρακάτω:

...

3 ΦΑΡΜΑΚΟ
3.1 Δημόσιος Τομέας
3.1.1 Νοσοκομειακά φαρμακεία

Ελέγχθηκαν τα φαρμακεία τριών νοσοκομείων της επαρχίας.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν ήταν :

* Έκτακτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, στα φαρμακεία των νοσοκομείων.
* Έλεγχος της διακίνησης φαρμάκων και ναρκωτικών από το φαρμακείο.
* Έλεγχος του αποθέματος φαρμάκων και ναρκωτικών που τηρούνται στα επιμέρους τμήματα νοσοκομείου
* Έλεγχος για υπερκατανάλωση και κατευθυνόμενη χορήγηση φαρμάκων μετά από ανώνυμη καταγγελία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ως προς τη λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων:

* Ελλείψεις στον εξοπλισμό του φαρμακείου.
* Ελλείψεις σε προσωπικό
* Ανεπάρκεια στους αποθηκευτικούς χώρους του φαρμακείου.
* Μειωμένες συνθήκες ασφάλειας
* Παραλείψεις στην τήρηση των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία βιβλίων του Νοσοκομειακού φαρμακείου
* Αυξητική τάση των αιτημάτων για φάρμακα και λοιπό υλικό από τα επιμέρους τμήματα του νοσοκομείου προς το φαρμακείο, η οποία οδήγησε σε ανάλογη αύξηση των χορηγήσεων φαρμάκων και λοιπού υλικού από το φαρμακείο.
* Παρατηρήθηκε έλλειψη ισοζυγίου ναρκωτικών λόγω μη καταγραφής του αποθέματος ναρκωτικών των κλινικών.
* Δεν γινόταν πλήρης αξιοποίηση των συστημάτων μηχανοργάνωσης που ήδη υπήρχαν στο φαρμακείο του νοσοκομείου.
* Φάρμακα (Αντιβιοτικά υπό περιορισμό) χορηγούνταν χωρίς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
* Δεν είχε ορισθεί αντικαταστάτης του Διευθυντού του φαρμακευτικού τμήματος, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ως ο νόμος ορίζει.

Η Επιτροπή Φαρμάκων του Νοσοκομείου δε λειτουργούσε και η εισαγωγή νέων σκευασμάτων στο φαρμακείο γινόταν χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών

Σε τμήματα- κλινικές νοσοκομείων διαπιστώθηκε ότι:

* Υπήρχαν μεγάλα αποθέματα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
* Δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δελτία επιστροφής φαρμάκων προς το φαρμακείο, ώστε να επιστρέφονται σε αυτό φάρμακα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί.
* Απουσία πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής ναρκωτικών των επιμέρους κλινικών και ελλιπή μέτρα φύλαξης αυτών.

Σε νοσοκομείο

* Δεν προέκυψε από τις καταναλώσεις φαρμάκων σε κλινική όσο και από τον έλεγχο των εξιτηρίων επιλεκτική προτίμηση και χορήγηση συγκεκριμένων σκευασμάτων, υψηλού ή μη κόστους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να μεριμνήσουν:

* Για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και χώρου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του φαρμακείου.
* για την ενίσχυση του νοσοκομειακού φαρμακείου σε προσωπικό.
* για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. αναφορικά με παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν στο ισοζύγιο των ναρκωτικών.
* για την παραπομπή του υπεύθυνου- υπόλογου της διαχείρισης ναρκωτικών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο νοσοκομείου.
* για την άμεση λειτουργία της Επιτροπής Φαρμάκων, προκειμένου να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία εισαγωγής νέων σκευασμάτων στο φαρμακείο του νοσοκομείου.

Οι Διευθυντές των φαρμακείων των νοσοκομείων να μεριμνήσουν ώστε:

* Να εφαρμοσθεί Ατομικό Συνταγολόγιο για να αποφεύγονται περιττές δαπάνες .
* Να αξιοποιηθούν πλήρως τα υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα.
* Να ορισθεί αντικαταστάτης του Διευθυντού του φαρμακευτικού τμήματος, σε περίπτωση απουσίας αυτού, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
* Να συνεχίσουν την προσπάθεια εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε συνεργασία με τους διευθυντές των κλινικών.
* Να χορηγούν τα υπό περιορισμό αντιβιοτικά, ακολουθώντας τις κατά νόμο διαδικασίες.

Οι υπεύθυνοι των κλινικών να μεριμνήσουν ώστε:

* - Να τηρούνται οι κανόνες φύλαξης ναρκωτικών φαρμάκων στις κλινικές.
* - Όλες οι κλινικές να προμηθευτούν δελτίο επιστροφής φαρμάκων, για την επανεισαγωγή των μη χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων στο φαρμακείο.

Παράσταση επιθεωρητών φαρμακοποιών σε καταστροφή φαρμάκων σε δυο νοσοκομεία, και υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου:
Κατά την παράσταση επιθεωρητών σε καταστροφές φαρμάκων που έλαβαν χώρα σε φαρμακεία νοσοκομείων:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

* Η διαχείριση των ληγμένων και αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων γινόταν σύμφωνα με το νόμο.
* Η ποσότητα αυτών ήταν μικρή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

* Οι Διοικήσεις των νοσοκομείων να μεριμνήσουν για τη διαχείριση των ληγμένων και αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003, η οποία τα χαρακτηρίζει ως επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. (Ε.Ι.Α.-Α.Τ.Χ.)

...


Πηγή

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2008 του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας