26/1/10

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης


Η Διαλειτουργικότητα των Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (ΗΜΥ) και των Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ePrescribing) είναι ήδη υψηλά στην πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη.

Ο στόχος της μελέτης των επιπτώσεων των ΗΜΥ είναι να στηρίξει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες και το έργο της εφαρμογής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, των ιδιωτών επενδυτών, καθώς και άλλων φορέων. Η μελέτη αποσκοπεί στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη των συστημάτων και να παράσχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την επιτυχή εφαρμογή αυτών των συστημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η μελέτη των Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (ΗΜΥ) και των Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ePrescribing) επικεντρώνεται στο:

* Να καθορίσει ενα εννοιολογικό πλαίσιο και να αναλύσει τις διαφορές με έμφαση τις λειτουργίες των διαφόρων ειδών Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και των συστημάτων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και τα επίπεδα και τους βαθμούς της διαλειτουργικότητας

* Να αναπτύξει περαιτέρω το state-of-the-art στις κοινωνικο-οικονομικές μεθόδους αξιολόγησης των επιπτώσεων και την εφαρμογή αυτών των διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

* Να γίνει προσδιορισμός των περιπτώσεων ορθής πρακτικής όσον αφορά τις συνολικές επιδόσεις και ιδιαίτερα από οικονομικής πλευράς, σε εφαρμογή των διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

* Να γίνει αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των λύσεων που έχουν εφαρμοστεί σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη

* Να φροντίσει για την παρουσίαση και διάδοση της εμπειρικής γνώσης που αποκτήθηκε με το ευρύτερο κοινό, για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη να βελτιωθεί η γνώση των οφελειών των διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και των συστημάτων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης


Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο με όλες τις πληροφορίες από εδώ: The Socio-Economic Impact of Interoperable Electronic Health Record (EHR) and ePrescribing Systems in Europe and Beyond - Final Report


Πηγές

http://www.ehr-impact.eu/index.htm

http://www.ehealthnews.eu

http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_D1_2_Conceptual_framework_v1_0.pdf

http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_D1_3_Evaluation_Methodology_v1_0.pdf


http://www.ehr-impact.eu/cases/cases.html


http://www.ehr-impact.eu/downloads/study_presentation.html