19/9/09

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων *5/2009* από 21/09/2009


Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 5/2009 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 21/09/2009.

Στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

α) 187 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 11/09/2009, βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 146 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 41 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 3 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα - με νέες δραστικές ουσίες - που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (VENBIG, VICTOZA, ELLAONE).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 8/09 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν από τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλοτέρων τιμών της Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

β) Διαγραφές 555 φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. σε εφαρμογή της διαδικασίας του SUNSETCLAUSE για το 2009 ύστερα από αίτηση των κατόχων της άδειας κυκλοφορίας και

γ) 5 μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας, και όχι τιμές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στο Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων περιλαμβάνονται φάρμακα για αδενοματώδεις πολύποδες του εντέρου, για αιμοκάθαρση, για ρευματοειδή αρθρίτιδα, αντιϊκό νέας γρίπης για παιδιά, ανοσοσφαιρίνη, διαβητολογικά.


Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.gge.gr/37/index.aspΠηγές

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=7967474

http://www.gge.gr/37/index.asp