18/9/09

Νέα παράταση για τα φάρμακα υψηλού κόστους μέχρι την 31-3-2010 !!!


Θέμα: Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3457/06

Σε συνέχεια της υπ'αριθμ.ΔΥΓ3α/οικ.55423/27-4-09 εγκυκλίου μας, η διαδικασία χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/08 και για το σύνολο αυτών, παρατείνεται όσον αφορά τα ιδιωτικά φορμακεία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31/3/2010, λόγω του ότι οι προτάσεις της συσταθείσας σχετικής επιτροπής μελέτης και αξιολόγησης φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης (σχετ.2),σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η υπηρεσία, ευρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και ως εκ τούτου απαιτείται πρόσθετος χρόνος.


Πηγή

http://www.fskilkis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=2