15/4/08

Τροποποίηση - συμπλήρωση των Οργανισμών των Νοσοκομείων της χώρας προκειμένου να ρυθμισθούν θέματα του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥΚΑ


Με την Αρ.Πρωτ. 42289/3.4.2008 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε να μετατραπούν οι Οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών που περιλαμβάνονται στα νοσοκομεία σε Οργανικές Διαβαθμισμένες θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥΚΑ.

Με <κλικ> πάνω στις εικόνες μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε σε μεγάλο μέγεθος την απόφαση.