2/9/07

Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αύξηση του επιδόματος που παίρνουν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όχι οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία!) από 200 ευρώ τον μήνα σε 300 ευρώ!!!

ΦΕΚ B 1722/2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/52281/0022
(1)

Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005, άρθρο 35 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4.4.2005).
2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/ 23.12.2003).
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη
ύψους 440.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007 και 1.320.000 ευρώ περίπου
για κάθε ένα από τα επόμενα έτη η οποία θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα τον Φ. 110 ΚΑΕ
0239.
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στις
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,

αποφασίζουμε:

Αναπροσαρμόζουμε το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης που χορηγείται
στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αποσπασμένους σε αυτήν και στο
μετακλητό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3329/2005, από το
ποσό των (200) διακοσίων ευρώ στο ποσό των 300 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.9.2007 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3329/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ