3/12/14

Σε διαβούλευση οι αλλαγές για τα είδη αρμοδιότητας του Νοσοκομειακού Φαρμακείου


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ανοιχτής Διακυβέρνησης Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για διαβούλευση με θέμα:

«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Αυτό που ενδιαφέρει είναι στο Άρθρο 6: "Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί", το οποίο αφορά αποκλειστικά τις προτάσεις για τις αλλαγές στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία σε σχέση με τα διαχειριζόμενα είδη.Το σημαντικό είναι ότι με τις προτάσεις στο υπό διαβούλευση θέμα, αφαιρείται το υγειονομικό και λοιπό υλικό από την διαχείριση του Φαρμακευτικού τμήματος.

Άρθρο 6: "Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί"
  1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, και στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων». 
  2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.» 
  3. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται. 
  4. Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται. 
  5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991». 
  6. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται. 
  7. Η περίπτωση ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως». 
  8. Η περίπτωση α4 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής: «α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Σωτήρης Λέγγας, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ικαρίας