19/4/14

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  με ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97, Εγκύκλιος με Αριθμό Πρωτοκόλλου Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 και θέμα:

"Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.".

Στην σελίδα 10 αναγράφεται ότι:

Β) Λειτουργικές δαπάνες και εφοδιασμός με φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό:
Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τον ομαλό εφοδιασμό πάσης φύσεως υλικών (πχ φάρμακα, αντιδραστήρια, υγειονομικό υλικό, κλπ) των Μονάδων Υγείας, τα Νοσοκομεία Αναφοράς, υποχρεούνται έως και την 31-12-2014 να διαθέτουν τις απαραίτητες ποσότητες προς κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων Αναφοράς εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις Μονάδες Υγείας για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, των υποδομών και εγκαταστάσεών τους καθώς και για κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών (πχ φύλαξη, καθαριότητα, κλπ) έως και την 31-12-2014.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνουν έως και την 31-12-2014 αντιστοίχως τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Αναφοράς.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι:

«4. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που εντάσσονται στις ∆.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των κλειστών – σφαιρικών προϋπολογισμών εσόδων -εξόδων των ∆.Υ.Πε.. Οι αντίστοιχες πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σκοπό αυτόν από 1.1.2015 μεταφέρονται και εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ∆.Υ.Πε.. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. αναλαμβάνουν τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα απολογιστικά στοιχεία των ανωτέρω μονάδων για τα έτη 2013 και 2014, την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμμηθειών και υπηρεσιών, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ευθύνη ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των δαπανών αυτών».

Ενώ στην παράγραφο 5 άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι:

«5. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που μεταφέρονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των ∆.Υ.Πε., εξακολουθούν με την υφιστάμενη διαδικασία έως και τις 31.12.2014, να εφοδιάζονται με πάσης φύσεως φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό, καθώς και κάθε είδους παροχή υπηρεσιών, αντιστοίχως από τα νοσοκομεία διασύνδεσης και τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι δαπάνες αυτές, επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τους οποίους εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά, που θα εκδοθούν έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Μετά από γνώμη των ∆.Υ.Πε., εκτελούνται κανονικά, υφιστάμενες συμβάσεις, καθώς επίσης και τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες συνεχίζουν έως την ολοκλήρωσή τους».
 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Εγκύκλιο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Δι@ύγεια