11/4/14

Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών (Ν. 3816/2010) και ρυθμίσεις θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ, το ΦΕΚ τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 878, 8 Απριλίου 2014, Αριθμ. οικ. 28822, σύμφωνα με το οποίο γίνεται αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (Α΄ 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων".

Στο άρθρο 1, γίνεται αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6) και στο Άρθρο 2 αναφέρεται η τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπου προστίθεται παράγραφος 6 που αναφέρει ότι τα Νοσοκομεία προμηθεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα κάτωθι φαρμακευτικά προϊόντα: Αντιρετροϊκά, Αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες, Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης, Αυξητική ορμόνη, Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50%, σε Νοσοκομειακή Τιμή μείον 6,5%. Η δαπάνη αυτή παρακολουθείται από τα λογιστήρια των Νοσοκομείων σε ειδικές κατηγορίες και χωριστούς λογαριασμούς.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ