1/4/14

Ρυθμίσεις Θεμάτων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στο Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ


Την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση -– Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

Στο Σχέδιο Νόμου αναφέρονται και θέματα που αφορούν τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς. 

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις Θεμάτων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

1. Οι υφιστάμενες κενές και οι τυχόν προκύπτουσες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στους οργανισμούς των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, οι οποίες προκηρύσσονται και πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν.2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι να εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 44 του Ν.2519/1997 Προεδρικό Διάταγμα.
2. Μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.3528/2007, των προσληφθέντων υπαλλήλων στις κενές θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, οι εν λόγω θέσεις μετατρέπονται σε θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν εντάσσονται αυτόματα στον Κλάδο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.».

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι:

"Η αναγκαιότητα της εν λόγω διάταξης έγκειται στη αντιστοιχία του προβλεπόμενου κλάδου στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με το υπάρχον Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την προκήρυξη, τα προσόντα και την εξέλιξη του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, έτσι ώστε να ρέει ομαλά η όλη διαδικασία των προκηρύξεων και να μην παραμένουν κενές οι θέσεις ενός κλάδου τόσο σημαντικού για την λειτουργία ενός Νοσοκομείου."

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας:
  • την Δημόσια Διαβούλευση από ΕΔΩ,
  • το Σχέδιο Νόμου από ΕΔΩ και 
  • την Αιτιολογική Έκθεση από ΕΔΩ.
Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"