3/2/14

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), του Υπουργείου Υγείας


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄, αριθμ. φύλλου 183, 31/01/2014, η Απόφαση Αριθ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546, με θέμα "Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας".

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι:

"Για την εκτέλεση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Προμηθειών Φαρμάκων παρελθόντων ετών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έχει παραταθεί η διάρκειά τους, καθώς και αυτών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, και αυτών που θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη, και λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως αδυναμία προμηθευτών (μοναδικών μειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο των συμβατικών τους υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή ροή προμήθειας φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία της χώρας, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ), ως Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, (και οι λοιποί Φορείς Πρόνοιας του άρθρ. 9 παρ. 1 ν. 3580/07 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την εφεξής διενέργεια ενιαίων ανοικτών διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών με συμφωνία−πλαίσιο με τρεις προμηθευτές−μειοδότες, με την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια φαρμάκων με προπεριγραφόμενες ζητούμενες ποσότητες.

Η Ε.Π.Υ. θα αναθέτει την προμήθεια των φαρμάκων ως ακολούθως: το πενήντα τοις εκατό (50%) για τον πρώτο μειοδότη, το τριάντα τοις εκατό (30%) για τον δεύτερο μειοδότη και το είκοσι τοις εκατό 20%) για τον τρίτο μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του δεύτερου μειοδότη δεν υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%) της προσφοράς του πρώτου μειοδότη και η προσφορά αντιστοίχως του τρίτου μειοδότη δεν υπερβαίνει το ίδιο ποσοστό της προσφοράς του δεύτερου μειοδότη.

Σε περίπτωση συμμετοχής δύο προμηθευτών στο διαγωνισμό, η Ε.Π.Υ. θα αναθέτει ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της προμήθειας στον πρώτο μειοδότη και το υπόλοιπο στο δεύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του δεύτερου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της προσφοράς του πρώτου μειοδότη.

Η πρότυπη διακήρυξη της διαγωνιστικής αυτής διαδικασίας θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις."

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στο υπολογιστή σας το ΦΕΚ και από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο