17/12/13

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης και για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09-12-2013) ο Νόμος που προσαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Στόχος του νόμου είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται δυνάμει της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη−μέλη (L 356/68/22.12.2012).

Στο Άρθρο 10 νομοθετείται η αναγνώριση των συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος − μέλος (άρθρο 11 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής).

Στο Άρθρο 13 νομοθετείται η Ηλεκτρονική Υγεία (άρθρο 14 Οδηγίας 2011/24/ΕΕ).

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο