4/12/13

Δημόσια Διαβούλευση για Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας για την Προμήθεια εμβολίων


Το Υπουργείο Υγείας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του για Δημόσια Διαβούλευση, έγγραφο για Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εμβολίων για την εμβολιαστική κάλυψη των απόρων και ανασφαλίστων παιδιών με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Οι ποσότητες των εμβολίων διαμορφώθηκαν βάσει των εκτιμήσεων των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφεριών της χώρας και των αποθεμάτων των εμβολιοπαραγωγών προηγούμενων ετών.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για καθένα από τα υπό προμήθεια κάτωθι αναφερόμενα είδη εμβολίων και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β’:
  • Ηπατίτιδας Β’ Παιδιατρικό, ζητούμενη ποσότητα 18.391 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 109.488,0598€ (102.805,69 αξία εμβολίων + 6.682,3698 ΦΠΑ) 
  • Πνευμονιόκοκκου 13-δύναμο, ζητούμενη ποσότητα 13.965 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 592.231,909€ (556.086,3 αξία εμβολίων + 36.145,609 ΦΠΑ) 
  • Ιλαράς – Ερυθράς – Παρωτίτιδας, ζητούμενη ποσότητα 18.690 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 111.467,16€ (104.664 αξία εμβολίων + 6.803,16 ΦΠΑ) 
  • Μηνιγγιτιδόκοκκου MCC, ζητούμενη ποσότητα 16.731 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 235.026,2128€ (220.681,89 αξία εμβολίων + 14.344,3228 ΦΠΑ) 
  • Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας τύπου Β’, ζητούμενη ποσότητα 12.678 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 91.273,9932€ (85.703,28 αξία εμβολίων + 5570,7132 ΦΠΑ) 
  • Ανεμευλογιάς, ζητούμενη ποσότητα 16.005 δόσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 360.508,6232€ (338.505,75 αξία εμβολίων + 22.002,8732 ΦΠΑ) 
Ο σχετικός αριθμός αναφοράς CPV είναι: 33651600-4

Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών εμβολίων ή τμήμα αυτών (θα πρέπει απαραίτητα να διευκρινίζεται στην προσφορά των υποψηφίων). Εάν αφορούν τμήμα των υπό προμήθεια ειδών εμβολίων, υποχρεούνται να παρέχουν το σύνολο των εμβολίων του τμήματος αυτού.

Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Κυριακή 08-12-2013.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το έγγραφο από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας