2/11/13

Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών συνταγογράφησης


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Π. Καλλίρη συγκροτήθηκε Επιτροπή - Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών συνταγογράφησης.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χ. Παπανικολάου. Η επιτροπή αποτελείται από 12 μέλη.

Η απόφαση για τη συγκρότηση της επιτροπής αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΒΛΞΧΘ - 6ΑΟ.
 
Πηγές

Υπουργείο Υγείας
Διαύγεια