24/10/13

Έναρξη ισχύος της Οδηγίας για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη


Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ανεξαρτήτως του πού ζουν, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο θεραπευτικής αγωγής τους στην ΕΕ, καθώς και να ζητούν επιστροφή των σχετικών εξόδων. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται τώρα από την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη pdf, η οποία τίθεται σε ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Oκτωβρίου 2013.
Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, οι πολίτες καλύπτονται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους σε περίπτωση που αρρωστήσουν ενόσω επισκέπτονται άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, αν πρόκειται για προγραμματισμένη περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης, την οποία χορηγούν μόνον εφόσον ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει θεραπευτική αγωγή στη χώρα του μέσα σε εύλογο από ιατρική άποψη χρονικό διάστημα.
Η νέα οδηγία εισάγει τρεις σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα δικαιώματα των ασθενών:
Πρώτον, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν είτε δημόσια είτε ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, με επιστροφή των σχετικών εξόδων.
Δεύτερον, η προηγούμενη έγκριση για υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ θα αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Τρίτον, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τις δυνατότητες θεραπείας πλήρως ενημερωμένοι. Συνεπώς, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν κάθε σχετική πληροφορία από τα εθνικά σημεία επαφής που δημιουργούνται βάσει της νέας οδηγίας, καθώς και πληροφορίες απευθείας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και θεραπευτικής αγωγής.
Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, η οδηγία συνιστά την αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με στόχο τη διαλειτουργικότητα των εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας και την αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Επίσης, διευκολύνει την αναγνώριση των συνταγών φαρμάκων σε κάθε κράτος μέλος.
Η οδηγία θα προβλέπει επίσης την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, προκειμένου να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και να επιτύχει την πλέον αποδοτική από άποψη κόστους χρήση των πόρων σε τομείς εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης, όπως η διάγνωση και η θεραπεία σπάνιων ασθενειών.
Η νέα αυτή νομοθετική πράξη αποτελεί πραγματική καινοτομία για τους πολίτες της Ευρώπης. Όχι μόνο θα μπορούν να αποφασίζουν για την υγειονομική τους περίθαλψη, αλλά και οι ενώσεις των ασθενών θα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα συστήματα υγεινομικής περίθαλψης των χωρών της ΕΕ.
Άρθρο της Paola Testori Coggi, γενικής διευθύντριας της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πηγή

http://ec.europa.eu/index_el.htm