25/8/13

Τα προβλήματα της προμήθειας φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι προτάσεις της ΠΕΦΝΙ για την επίλυσή τους


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκαν δύο επιστολές που αναφέρονται στα προβλήματα της προμήθειας φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι προτάσεις της ΠΕΦΝΙ για την επίλυσή τους. Οι επιστολές απευθύνονται στην ΕΠΥ (Επιτροπή Πρμηθειών Υγείας).


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  
      Με το νόμο Ν. 3846/2010 άρθρο 24 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 66 /11 Μαΐου 2010), προστίθεται στον Νόμο 3580/2007 το άρθρο 3Α, που καθορίζει την εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας. Επίσης, με το Ν. 3918 του 2011 καθορίζονται οι διαδικασίες για την προμήθεια των φαρμάκων. Με βάση αυτή τη νομοθεσία και με μια σειρά εγκυκλίων του ΥΥ και αποφάσεων της ΕΠΥ έχει ταυτιστεί το φάρμακο με κάθε άλλο προϊόν που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που ορίζουν οι νόμοι περί προμηθειών, καθώς και οι περιορισμοί που αυτοί επιβάλουν.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων στην προμήθεια φαρμάκων σε αρκετά Νοσοκομεία, με αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ασθενή. Το φάρμακο ως προϊόν έχει ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, είναι συχνά αναντικατάστατο, απαιτείται άμεση προμήθειά του, συχνά είναι απρόβλεπτο το πότε και το πόσο θα χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για θέσπιση διαφορετικών, πιο ευέλικτων, διαδικασιών για τη προμήθειά του, μέσω διαγωνισμών.

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν μια σειρά από προβλήματα και θέματα προς διευκρίνιση. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο όλα τα φάρμακα πρέπει να αγοράζονται κατόπιν κάποιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην πράξη όμως για πολλές δραστικές ουσίες υπάρχει μόνο μια προμηθεύτρια εταιρία (πρωτότυπα φάρμακα με πατέντα σε ισχύ, φάρμακα που εισάγονται μόνο από τον ΙΦΕΤ, σκευάσματα που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας αλλά δεν κυκλοφορούν από την υπεύθυνη εταιρία, ναρκωτικά του κρατικού μονοπωλίου κ.α.).
Συνεπώς, η όποια διαγωνιστική διαδικασία είναι χωρίς νόημα. Παρόλα αυτά τα νοσοκομεία συχνά εγκαλούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε διαγωνισμούς. Κι αυτό, γιατί ο νόμος δεν προβλέπει εξαίρεση για τις δραστικές αυτές ουσίες, ενώ δεν έχει οριστεί και κάποιος υπεύθυνος φορέας να κάνει την καταγραφή των φαρμάκων που δύνανται τελικά να μπουν σε διαγωνισμό.
Προμήθεια Φαρμάκων στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μόνο για σκευάσματα που έχει εγκρίνει ο ΕΟΦ και έχει τιμολογήσει (κουπόνι). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί με βάση αυτή τη διαδικασία. Αυτό διευκολύνει την καταγραφή και εξαίρεση των Δραστικών Ουσιών και φαρμακοτεχνικών μορφών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από περισσότερες από μία εταιρίες και συνεπώς έχει νόημα να γίνει Διαγωνισμός για την προμήθειά τους. Αυτή η καταγραφή δεν δύναται να γίνει από τα Νοσοκομεία, καθώς απαιτούνται  πληροφορίες που έχουν άλλοι Δημόσιοι Φορείς (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΠΥ).
Σχετικά με το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων, υπάρχει ασάφεια για τον τρόπο που θα ενημερώνεται, δηλαδή με τις τιμές του Δελτίου Τιμών; των συμβάσεων της ΕΠΥ; Τις τιμές των συμβάσεων ανά ΥΠε; Τις τιμές των συμβάσεων ανά Νοσοκομείο; Τις εκπτωτικές τιμές που προσφέρονται εθελοντικά από εταιρίες προς κάποια Νοσοκομεία;
Όπως και να έχει, οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραβλέπουν την ύπαρξη των Δελτίων Τιμών που εκδίδει το ΥΥ και απαιτούν για το φάρμακο να συγκρίνονται οι τιμές προμήθειας των Νοσοκομείων με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, κάτι που δημιουργεί προβλήματα και δυσκολίες στην προμήθεια φαρμάκων σε πολλά Νοσοκομειακά Φαρμακεία.
Υπάρχουν φάρμακα που η κατανάλωσή τους σε επίπεδο ενός Νοσοκομείου είναι πολύ μικρή και δεν δικαιολογεί το κόστος για τη διενέργεια διαγωνισμών και την παρακολούθησή του.
Για τις δραστικές ουσίες που έχει λήξει η πατέντα του πρωτοτύπου, και υπάρχουν περισσότερες από μια προμηθεύτριες εταιρίες, μπορεί να γίνει διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και εκεί προκύπτουν ερωτηματικά. Συγκεκριμένα:
       τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφέρουσες εταιρίες ή υπάρχει μόνο μία; κατοχυρώνεται ο διαγωνισμός σε αυτή, ακόμα κι αν δεν έχει κάνει έκπτωση στην επίσημη Νοσοκομειακή της Τιμή;
       Αν υπάρχει στο Δελτίο Τιμών άλλο σκεύασμα με την ίδια Δραστική Ουσία και χαμηλότερη τιμή, αλλά δεν έχει προσφέρει στο διαγωνισμό, από που θα προμηθευόμαστε;
       Με βάση ποιο Δελτίο Τιμών ελέγχεται η προσφορά κάθε εταιρίας; αυτό που ίσχυε όταν κατέθεσε την προσφορά της ή αυτό που ισχύει όταν γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού; Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία με το Δελτίο Τιμών που ίσχυε πριν την κατάθεση των προσφορών. Κι αν αλλάξουν οι τιμές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού;
       Αν γίνει η κατακύρωση σε μια εταιρία, πχ για ένα χρόνο, και σε λίγο καιρό μειωθεί η τιμή του σκευάσματός της, με νέο Δελτίο Τιμών, κάτω από την τιμή της κατακύρωσης, ποια τιμή ισχύει;
       Σε ένα κατακυρωμένο προϊόν, μπορεί ένα νοσοκομείο να το επιστρέψει 6 μήνες πριν τη λήξη του, όπως μπορεί τώρα για κάθε φάρμακο;
       Τι γίνεται στην περίπτωση υπέρβασης ή μειωμένης ζήτησης των κατακυρωμένων ποσοτήτων ενός διαγωνισμού;
       Η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες απαιτούν χρονικά διαστήματα 1 και 1,5 χρόνια για να καταλήξουν σε υπογραφή συμβάσεων, κάτι που σε μερικές περιπτώσεις δεν γίνεται καν. Δεδομένου ότι η διάρκεια των συμβάσεων είναι ετήσια, πώς μπορεί με το υπάρχον νομικό καθεστώς να λειτουργήσει το σύστημα; Ήδη οι οχλήσεις από τους Επιτρόπους προς τα Δημόσια Νοσοκομεία αυξάνονται.
       Τι γίνεται με τα Βιοτεχνολογικά Σκευάσματα, όπως για παράδειγμα τη Φιλγκραστίμη που η ΕΠΥ έχει κατακυρώσει μόνο το ένα σκεύασμα που κυκλοφορεί, όμως ο ΕΟΦ και ο ΕΟΠΥΥ αποθαρρύνουν την ανταλλαγή και των σκευασμάτων αυτών. Τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν μπορούν να προμηθευτούν άλλο σκεύασμα.
       Τι γίνεται με τις διαφορετικές φαρμακοτεχνικές μορφές π.χ. Ολανζαπίνη tb και oral disp, Ομεπραζόλη διάλυμα προς έγχυση και όχι inj sol;

Το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών Υγείας προβλέπει τον υπολογισμό των ποσοτήτων που θα καταναλωθούν από κάθε δραστική, ώστε να γίνουν και αντίστοιχοι διαγωνισμοί.
Η τήρηση των προϋπολογισμών στο φάρμακο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείρισή τους, και τις συνταγογραφικές συνήθειες. Εργαλεία για τον έλεγχο των δαπανών υπάρχουν και αφορούν τους παραπάνω παράγοντες: διαπραγματεύσεις των επιτροπών Φαρμάκου των Νοσοκομείων, ορθή διαχείριση, έλεγχος συνταγογράφησης, κλινικοί φαρμακοποιοί, θεραπευτικά πρωτόκολλα κ.α. Η ύπαρξη των ΠΠΥΥ, που απαιτεί την πρόβλεψη των ποσοτήτων κάθε φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο, με βάση την κατανάλωση του προηγούμενου, και η εισαγωγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι επικίνδυνη και προσφέρει ελάχιστα στον έλεγχο των δαπανών. Είναι αδύνατο να προβλεφθούν τα περιστατικά που θα αντιμετωπιστούν κάθε χρόνο. Υπάρχουν παράγοντες όπως η εξέλιξη της επιστήμης, επείγοντα και απρόβλεπτα περιστατικά, εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στο νοσοκομείο (μεταβολή στα είδη και τον αριθμό των κλινικών), φάρμακα για σπάνιες ασθένειες, επιδημίες, ανθεκτικότητες μικροβίων σε αντιβιοτικά, αλλαγή συνταγογραφικών συνηθειών, εισαγωγή νέων φαρμάκων, αλλαγή εγκεκριμένων ενδείξεων των ήδη υπαρχόντων φαρμάκων, αλλεργίες σε έκδοχα, και πολλές άλλες περιπτώσεις, που απαιτούν ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με την εφαρμογή ενός συστήματος προμηθειών, όπως αυτό εφαρμόζεται για τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος βλέποντας την κατάσταση στις προμήθειες των νοσοκομείων, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις το ΠΠΥΥ εκτελείται με μεγάλες αποκλίσεις και με την προμήθεια των υλικών εξωσυμβατικά. Ένα τέτοιο σαθρό σύστημα προμηθειών θέλουμε τώρα να το επιβαρύνουμε με διαγωνισμούς σε περισσότερα από 2000 σκευάσματα που χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσοκομεία, όταν τα περισσότερα από αυτά, επισήμως μπορεί να τα προμηθεύσει ένας μόνο προμηθευτής. Πόσο ουτοπικό είναι αυτό; Η ίδια η ΕΠΥ υλοποίησε διαγωνισμό και χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να υπογράψει συμβάσεις, με διάρκεια ισχύος ένα χρόνο!
7.     Είναι κοινός τόπος ότι γάντια και σύριγγες αγοράζεις φτηνότερα εξωσυμβατικά από ό,τι συμβατικά. Αντίθετα με γρήγορες και ευέλικτες διαπραγματεύσεις πολλά Νοσοκομεία έχουν πετύχει τιμές αγοράς κοντά ή και φτηνότερα από τις τιμές Διεθνών Διαγωνισμών της ΕΠΥ. Μήπως τις όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν στο σύστημα προμηθειών των δημόσιων Νοσοκομείων προσπαθούμε τώρα να τις εισαγάγουμε και στο φάρμακο, αντί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί το συμφέρον των Δημόσιων Νοσοκομείων;

Με το υπάρχον σύστημα προμηθειών δεν επιτρέπεται να γίνει προμήθεια κανενός φαρμάκου χωρίς να έχει υπογραφεί σύμβαση!

Ποιος θα αρνηθεί σε έναν ασθενή το φάρμακό του γιατί κάποια μακροχρόνια γραφειοκρατική διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί; Θα χρειάζεται κάποιος επειγόντως αντίδοτο και θα περιμένουμε έγκριση από κάποιο γραφείο προμηθειών, από το ΔΣ του Νοσοκομείου, την ΕΠΥ ή όποια άλλη αρχή; Μόνο η ανοχή των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άρρωστο και που πρακτικά αναγκάζονται να παρανομήσουν, δεν αφήνει αυτό το νομοθετικό κενό να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και είμαστε έωλοι απέναντι σε κάθε γραφειοκράτη ελεγκτή, ή επίτροπο που θα μας εγκαλέσει.
Ως φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και αν το ΥΥ εισαγάγει ένα τέτοιο σύστημα προμηθειών για τα φάρμακα, θα πρέπει να έχει έτοιμες λύσεις για τα αναφερόμενα παραπάνω προβλήματα.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  
      Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με μια σειρά εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και αποφάσεων της ΕΠΥ, έχει ταυτιστεί το φάρμακο με κάθε άλλο προϊόν που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που ορίζουν οι νόμοι περί προμηθειών, καθώς και οι περιορισμοί που αυτοί επιβάλουν.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που ισχύουν στην προμήθεια όλων των άλλων υλικών έχουν αποκαλύψει εδώ και χρόνια τα προβλήματά τους και η βούληση του υπουργείου είναι να ισχύσουν όμοιες και για τα φάρμακα! Ήδη τα Ελεγκτικά Συμβούλια εγκαλούν τους Φαρμακοποιούς των Νοσοκομείων για το γεγονός ότι προμηθεύονται φάρμακα χωρίς να έχει γίνει διαγωνισμός και να έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην απρόσκοπτη προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα Νοσοκομεία γιατί δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του είδους «φάρμακο». Για παράδειγμα: τι νόημα έχει η σύναψη σύμβασης με εταιρία για την προμήθεια φαρμάκου που είναι μοναδικό; Τι γίνεται αν υπάρχει η ανάγκη για προμήθεια φαρμάκου για το οποίο δεν έχει εγκριθεί η προμήθειά του σε ΠΠΥΥ, ή έχουν εξαντληθεί οι εγκεκριμένες ποσότητες; Τι προβλέπεται να συμβαίνει με τα βιοτεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ συστήνουν τη μη αντικατάστασή τους (π.χ. φιλγκραστίνη); Ακόμη και για διαγωνισμούς που διενήργησε η ΕΠΥ καταγράφηκαν ατοπήματα και σφάλματα γιατί δε δόθηκαν σαφείς οδηγίες για το χειρισμό των διαφοροποιήσεων των φαρμακοτεχνικών μορφών!
Ως Φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και αν το ΥΥ εισαγάγει ένα τέτοιο σύστημα προμηθειών για τα φάρμακα, θα πρέπει να έχει έτοιμες λύσεις για τα αναφερόμενα παραπάνω προβλήματα. Οι προτάσεις μας είναι οι εξής:

 1. Η υπάρχουσα νομοθεσία για την προμήθεια των φαρμάκων στα Δημόσια Νοσοκομεία, πρέπει να τροποποιηθεί με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητά του ως προϊόν και να λύνει προβλήματα αντί να δημιουργεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να συσταθεί σχετική επιτροπή με συμμετοχή και συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην διακίνηση του φαρμάκου και να βγει άμεσα η σχετική τροπολογία.
 1. Ο ΕΟΦ πρέπει να δώσει επιτέλους κατάλογο με όλα τα εμπορικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν κατηγοριοποιημένα (πρωτότυπα/πατέντα σε ισχύ, πρωτότυπα/πατέντα σε λήξη, πρωτότυπα off patent, γενόσημα, φάρμακα ΙΦΕΤ, ναρκωτικά μονοπωλίου, άλλα).Αυτός θα αποτελέσει κοινή βάση δεδομένων για όλους τους εμπλεκόμενους (νοσοκομεία, ΥΠε, ΕΠΥ, προμηθευτές, κλπ). 
 1. Στο ΠΠΥΥ να εντάσσονται μόνο τα σκευάσματα που μπορούν να μπουν σε διαγωνισμό, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΕΟΦ. Έτσι θα μπορούν να προγραμματίζονται οι διαγωνισμοί, αλλά και να υπάρχει η ευελιξία για την προμήθεια αναντικατάστατων φαρμάκων όταν και όποτε ζητηθούν, άσχετα με την κατανάλωσή τους τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα.
 1. Να εξαιρεθούν της υποχρέωσης ένταξης στο σχέδιο ΠΠΥΥ του Νοσοκομείου οι προμήθειες φαρμάκων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων συνολικά δεν υπερβαίνει ετησίως το 20 % του ΠΠΥΥ. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιβαρυνθεί το νοσοκομείο με το κόστος για τη διενέργεια διαγωνισμών και την παρακολούθησή τους, για φάρμακα που η κατανάλωσή τους είναι πολύ μικρή. 
 1. Αν θεωρήσουμε ότι τα φάρμακα θα περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών, δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει με βάση την εμπορική ονομασία και το Δελτίο Τιμών. Θα πρέπει να αναφέρονται η περιγραφή δραστικής ουσίας – φαρμακοτεχνικής μορφής, η εμπορική ονομασία και η τιμή του διαγωνισμού της ΕΠΥ ή η τιμή αναφοράς (δηλαδή η Νοσοκομειακή Τιμή του φθηνότερου Γενόσημου, που όμως κυκλοφορεί πραγματικά, ίδια για όλα τα εμπορικά σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία – φαρμακοτεχνική μορφή). 
 1. Για τις απαιτούμενες βάσεις κοινής κωδικοποίησης και αντιστοίχισης φαρμάκων (πχ CPV, ATC, ΕΟΦ) να υπάρχει κεντρική ομάδα εργασίας φαρμακοποιών, ιατρών, υπαλλήλων πληροφορικής. Τα στοιχεία να διανέμονται περαιτέρω στα νοσοκομεία –χρήστες. 
 1. Ο προγραμματισμός προμηθειών να προκύπτει αυτόματα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν τα νοσοκομεία (σε μορφή excel να συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία). Δείγμα του αιτούμενου excel θα πρέπει να δημιουργηθεί και να αποσταλεί έγκαιρα από την ΕΠΥ. 
 1. Αλλαγές στον προγραμματισμό των προμηθειών στα φάρμακα να μπορούν να γίνουν με απλές διαδικασίες, χωρίς να χρειάζονται οι εγκριτικές διαδικασίες του Ν. 3918/2011 άρθρο 5 παρ. 8, ιδίως σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται επιβάρυνση του συνολικού προϋπολογισμού. 
 1. Να δοθούν ακριβείς οδηγίες στα Νοσοκομεία σχετικά με τη καταγραφή των συνταγογραφικών συνηθειών, τους επιμέρους προϋπολογισμούς των ιατρικών τμημάτων και τις σχετικές υποχρεώσεις των υπολόγων ιατρών (κλειστοί προϋπολογισμοί). 
 1. Οι εκκρεμείς διαγωνισμοί ΕΠΥ 3 & 4 (2011-12) να ολοκληρωθούν άμεσα. Από τις ΥΠε επιθυμητό είναι να υπάρχει ενιαία γραμμή. Να αναλάβουν συνολικά διαγωνισμούς για δραστικές με μεγάλη κίνηση στα Νοσοκομεία ευθύνης τους.Τα Νοσοκομεία να ασχοληθούν μόνο για κάτι εξειδικευμένο με «τοπικό» ενδιαφέρον. Να δίδονται σαφείς οδηγίες δράσης  για την ενδιάμεση περίοδο. 
 1. Να εφαρμοστεί επί της ουσίας το «Νοσοκομειακό Συνταγολόγιο» για νοσηλευόμενους και εξωτερικούς προνοιακούς ασθενείς βασισμένο στον συνδυασμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων και δραστικών ουσιών και με οικονομική απεικόνιση αυτών (Επιτροπές Φαρμάκων). 
 1. Η διαδικασία ΑΔΑ- ΑΔΑΜ-AGORA να διεκπεραιώνεται στο σύνολο της κεντρικά σε κάθε νοσοκομείο και όχι αποσπασματικά στις διάφορες διαχειρίσεις (αναλόγως προτείνεται και από το Υπ. Ανάπτυξης σε σχετικά έγγραφά του). 
 1. Η δημιουργία πίνακα συγκεκριμένων αιτούμενων πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων και η αποστολή στα νοσοκομεία για επεξεργασία και προσαρμογή στα πληροφοριακά τους συστήματα βοηθά στην καλύτερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων. 
 1. Η αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων των νοσοκομείων πρέπει να γίνεται άμεσα και γρήγορα (και ενιαία για τα νοσοκομεία με κοινό πρόγραμμα), ώστε να είναι εφικτή η ανταπόκρισή τους στις τρέχουσες απαιτήσεις από ΥΥΚΑ, ΕΠΥ, ΥΠε.


Οι επιστολές είναι στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ, ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ