3/4/13

Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων - Θετική λίστα


Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος B', Αρ. Φύλλου 692, 26 Μαρτίου 2013, Αριθμ. οικ. 29311, δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι:

"Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου, ο οποίος και επισυνάπτεται εις την παρούσα.

Μεταξύ των φαρμακευτικών σκευασμάτων της δραστικής ουσίας και της συγκεκριμένης περιεκτικότητας που έχει συνταγογραφηθεί, ο φαρμακοποιός οφείλει να χορηγεί εκείνο, η λιανική τιμή του οποίου συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή του και είναι το φθηνότερο.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιλεγεί φαρμακευτικό σκεύασμα η λιανική τιμή του οποίου είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική, η προκύπτουσα διαφορά επιμερίζεται κατά 50% στον ασθενή και κατά 50% στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 110708/16.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3047) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.ΓΠοικ.112470/28.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3165) υπουργική απόφαση."

Σημείωση Nosfar: Στην σελίδα 12252, κάτω από την κατηγορία "Α02BC - Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων", αναφέρεται: Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για τη θεραπεία πεπτικού έλκους και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Συνταγογράφηση μόνο από γαστρεντερολόγους".


Μπορείτε να μεταφορτώσεται την Απόφαση στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.


Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο