20/2/13

Συγκρότηση Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την παρακολούθηση της διαδικασίας εναρμόνισης της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ


Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης της διαδικασίας εναρμόνισης της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth).

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των εργασιών των αρμόδιων ομάδων εργασίας και των ενεργειών των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή θα συνέρχεται μια φορά την τελευταία εβδομάδα του μήνα εντός του ωραρίου 08.00 – 16.00 και θα είναι άμισθη.

Συγκροτήθηκαν επίσης 6 Ομάδες Εργασίας ως εξής: 
  1. «Ομάδα εργασίας για τα Άρθρα 4, 5 & 6 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Ευθύνες του Κ-Μ θεραπείας σε σχέση με τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη – Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων Επανορθώσεις, Επαγγελματική Ευθύνη, Μηχανισμοί Άσκησης Ενδίκων Μέσων, καθώς και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας – Σύσταση Εθνικού Σημείου Επαφής και πληροφορίες προς ασθενείς και επαγγελματίες» 
  2. «Ομάδα εργασίας για τα Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς» 
  3. «Ομάδας εργασίας για το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Ηλεκτρονική Υγεία» 
  4. «Ομάδας εργασίας για το Άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας» 
  5. «Ομάδα εργασίας για τα Άρθρα 5 και 11 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Αναγνώριση συνταγών και ηλεκτρονική συνταγογράφηση» 
  6. «Ομάδα εργασίας για τα Άρθρα 7, 8 και 9 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Επιστροφή εξόδων, προηγούμενη έγκριση και διοικητικές διαδικασίες για χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 
Έργο των ανωτέρω ομάδων είναι η επεξεργασία των άρθρων και των επιμέρους θεμάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ κατά τομέα αρμοδιότητας. Υποχρέωση των ομάδων είναι η ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία εργασιών τους, η υποβολή εισηγήσεων για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν βάσει των υποχρεώσεων της Οδηγίας και η κατάρτιση του τελικού κειμένου προς ενσωμάτωση, βάσει αρμοδιότητας.

Η θητεία των ομάδων λήγει την 25η Οκτωβρίου 2013. Οι ομάδες εργασίας θα συνέρχονται μια φορά την δεύτερη εβδομάδα του μήνα εντός του ωραρίου 08.00 – 16.00 και θα είναι άμισθες.

Έργο του eHealth είναι η ίδρυση εθελοντικού δικτύου που θα συνδέει τις αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές. Το δίκτυο eHealth έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών παροχών των ευρωπαϊκών συστημάτων, υπηρεσιών και διαλειτουργικών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Σκοπός του είναι η κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών και η στήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή κοινών μέτρων για τη διαβίβαση δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Το Σχέδιο Δράσης για το eHealth έχει χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται μέχρι το 2020 (eHealth Action Plan 2012-2020).  

Όλη την Απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον Υπολογιστή σας από ΕΔΩ

Πηγή

Δι@ύγεια