22/1/13

Εγκρίθηκαν οι Ενεργείς Εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για το έτος 2013


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3562, 31 ∆εκεμβρίου 2012, η Απόφαση Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 123582 που αφορά τις Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι η δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (11.420.000,00 €) για το έτος 2013 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.

Με την Απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή ενεργών εφημεριών για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013, για εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τετρακόσιους (1400) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων. Ακολουθεί η Απόφαση.


Πηγή 

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Καρυοφύλλης Τσιακιτζής, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου"