18/9/12

Ψηφιακή Ατζέντα: το εργαλείο για έξοδο από την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας


Η κρίση έχει εκμηδενίσει χρόνια οικονομικής και κοινωνικής προόδου και έχει αποκαλύψει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης σήμερα πρέπει να είναι η επιστροφή της Ευρώπης στο προσκήνιο. Για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μέλλον, οφείλουμε ήδη να κοιτάξουμε πέρα από τα βραχυπρόθεσμα.

Αντιμέτωποι με τη δημογραφική γήρανση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχουμε τρεις επιλογές για να εργαστούμε:
  • σκληρότερα, 
  • περισσότερο ή 
  • εξυπνότερα
Θα χρειαστεί μάλλον να κάνουμε και τα τρία, πάντως η τρίτη επιλογή είναι ο μόνος τρόπος που εγγυάται την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων. Για να επιτευχθεί αυτό, στο ψηφιακό θεματολόγιο διατυπώνονται προτάσεις για δράσεις που πρέπει να αναληφθούν άμεσα ώστε να επανέλθει η Ευρώπη στην πορεία προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οι προτάσεις του θεματολογίου θα χαράξουν το πλαίσιο για τους μακροπρόθεσμους μετασχηματισμούς που θα επέλθουν από την διεύρυνση της ψηφιακής βάσης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον Μάρτιο 2010 τη στρατηγική Ευρώπη 2020, για έξοδο από την κρίση και προετοιμασία της οικονομίας της Ένωσης για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Η Ευρώπη 2020 καθορίζει ένα όραμα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, που θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων δράσεων σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η μάχη για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση απαιτεί αίσθημα ευθύνης στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και κινητοποίηση όλων των φορέων ανά την Ευρώπη.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για τον καθορισμό του βασικού καταλυτικού ρόλου που πρέπει να αναλάβουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της το 2020.

Ο στόχος αυτού του θεματολογίου είναι να χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των ΤΠΕ, κυρίως του διαδικτύου, ζωτικού μέσου της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας: για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εργασία, το παιχνίδι, την επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του θεματολογίου θα προωθήσει την καινοτομία, την οικονομική μεγέθυνση και θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ευρύτερη εγκατάσταση και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα βασικά της προβλήματα και θα προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής, για παράδειγμα μέσω καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλέστερων μεταφορών, καθαρότερου περιβάλλοντος, νέων ευκαιριών σε μέσα επικοινωνίας και ευκολότερης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Η ιστοσελίδα της Ψηφιακής Ατζέντας (Digital Agenda) είναι ΕΔΩ.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Ψηφιακή Ατζέντα, στα Ελληνικά από ΕΔΩ και στα Αγγλικά από ΕΔΩ.

Πηγές

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/publications/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EL:PDF