13/1/10

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στον τομέα της Υγείας που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας για το 2010 για την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας.

Η δημοσίευση του προγράμματος εργασίας ακολουθήθηκε από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, λειτουργικές επιδοτήσεις, συνέδρια και "κοινές δράσεις".

Οι Κοινές δράσεις είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται από την Ένωση και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Ένωση και τις αρμόδιες αρχές των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει κοινή χρηματοδότηση από την Ένωση και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Ένωση και τις αρμόδιες αρχές των άλλων χωρών που συμμετέχουν.

Με τα προγράμματα αυτά προσφέρονται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας για το 2010 είναι 47,1 εκατομμύρια ευρώ.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην ευρωπαϊκή δημόσια υγεία και να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως εκφράζονται στο πρόγραμμα εργασίας, που αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία.

Οι επιτυχείς προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στις πτυχές της δημόσιας υγείας που δεν μπορούν να επιτευχθούν σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να εξασφαλίζουν σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι 19 Μαρτίου 2010.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας είναι διαθέσιμη μέσω του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA), η οποία διαχειρίζεται μεγάλα τμήματα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (FP7) και παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης για το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΕ καλούνται να διαβάσουν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες εδώ.Πηγή

EAHP-EU-Monitor

http://www.eahp.eu/content/download/29411/187749/file/EU_Monitor_Dec09EAHP.pdf