22/11/09

Προτάσεις της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης για τις Εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Η ΠΕΦΝΙ-Ένωση έστειλε στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου επιστολή στην οποία αναλύει τη πρότασή της για τις εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

  • οι ενεργείς εφημερίες είναι υποχρεωτικές
  • η αμοιβή από αυτές τις εφημερίες αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των μηνιαίων αποδοχών
  • οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους για τον έλεγχο και την ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης
  • παρέχουν υπηρεσίες πέρα από τους νοσηλευόμενους ασθενείς και σε χιλιάδες εξωτερικούς ασθενείς, απόρους και ασφαλισμένους στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία
  • η μείωση του αριθμού των εφημεριών θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία όλων των νοσοκομείων
  • η αμοιβή από τις εφημερίες αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα των αποδοχών
  • η εφαρμογή των διατάξεων του Π. Δ/τος 76/19.05.05 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104» έχει δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας για το αν και κατά πόσον οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν και το χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών φαρμακοποιών

Επίσης η ΠΕΦΝΙ-Ένωση σημειώνει οτι, εφόσον το υπάρχον σύστημα εφημεριών κρίνεται αναγκαίο να αλλάξει, θα πρέπει εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες (νομοθετικές, διοικητικές κλπ) που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών μας.

Σε αυτό το σημείο παρατίθενται και οι Προτάσεις της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης, οι οποίες είναι συμπερασματικά:

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ όλων των βαθμών, εφημερεύουν στα νοσοκομεία με καθεστώς μικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας.

α) μικτή εφημερία - σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μικτών εφημεριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε
β) εφημερία ετοιμότητας - αμείβονται με πάγια αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας ως εξής: Διευθυντές 900 € ανά μήνα, Επιμελητές Α΄ 800 € ανά μήνα, Επιμελητές Β΄ και Γ΄ 700 € ανά μήνα. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εφημεριών ετοιμότητας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα
γ) Η απουσία των φαρμακοποιών του ΕΣΥ είτε για λειτουργικές ανάγκες είτε για κάθε είδους άδεια, εφ όσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως , δεν συνεπάγεται περικοπή της αποζημίωσης των εφημεριών ετοιμότητας

Όλη η επιστολή και αναλυτικά οι Προτάσεις, είναι εδώ: http://pefni.blogspot.com/2009/11/blog-post_1405.html


Πηγή

http://pefni.blogspot.com/2009/11/blog-post_1405.html