21/5/09

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα για την ασφάλεια των ασθενών από τις λοιμώξεις


"Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα μέσα που θα επιτρέψουν να μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των προσώπων που πλήττονται ετησίως στην ΕΕ από ανεπιθύμητα συμβάματα", αναφέρει έκθεση διαβούλευσης που ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην ΕΕ 8% έως 12% των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομεία παρουσιάζουν κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης, ήτοι μεταξύ 6,7 και 15 εκατ. νοσηλευόμενοι ασθενείς και άνω των 37 εκατ. ασθενείς που στράφηκαν στην πρωτογενή υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, οι λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (IAS) προσβάλλουν κατά μέσον όρο έναν ασθενή στους είκοσι, ήτοι 4,1 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, περίπου 37.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται στις συνέπειες μια τέτοιας λοίμωξης.

Για να επιτευχθεί η μείωση κατά 20% του αριθμού των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να:

  • να ορίσουν τοπικούς και εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, οι οποίοι ειδικεύονται στον έλεγχο λοιμώξεων·
  • να εξασφαλίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς εκτίμησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών διαγνωστικών ελέγχων ασθενών, ώστε να εντοπίζονται γρήγορα οι όροι που απαιτούν πρόσθετα μέτρα πρόληψης·
  • και να ενισχύσουν την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να εξασφαλίσουν το πλέον υψηλό επίπεδο καθαριότητας, υγιεινής και, όταν χρειάζεται, αποστείρωσης:

i) του υλικού που συνδέεται με την υποδοχή και την παραμονή των ασθενών·
ii) του ιατρικού και παραϊατρικού υλικού, των ηλεκτρο-ιατρικών συσκευών στην υπηρεσία των ασθενών, και της διαδικασίας διανομής των φαρμάκων·
iii) των υγειονομικών δομών που προορίζονται για την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς.

Εισηγήτρια: Amalia Sartori (ΕΛΚ-ΕΔ, IT)
Έγγραφο: A6-0239/2009


Πηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο