19/3/09

Προτάσεις της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης για τις Εφημερίες


Η ΠΕΦΝΙ-Ένωση απέστειλε στον Υπουργό κ. Αβραμόπουλο επιστολή με τις προτάσεις για τις εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, μετά και από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε μερικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ:210-775310

www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 18-03-2009

Αρ. Πρωτ.163


Προς :

1) Τον Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

2) Γ. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Δ. Ριζά


ΘΕΜΑ: Εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Σχετ. : Έγγραφό μας 3-05-2007, αρ. πρωτ. 76


Κύριε Υπουργέ ,


Με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κύρωσης της συλλογικής σύμβασης των γιατρών , ρυθμίσατε τις εκκρεμότητες που απέρρεαν από την εφαρμογή του Π.Δ. 76/19-05-05 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104» (ΦΕΚ 94 Α),για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Σας υπενθυμίζουμε ότι στα νοσοκομεία υπηρετούν σε καθεστώς υποχρεωτικής εφημερίας και όλοι οι μη γιατροί Επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί καμία ειδική ρύθμιση.

Ήδη όμως σε σημαντικό αριθμό νοσοκομείων έχει παρουσιαστεί πρόβλημα όπου δεν εγκρίνονται τα εντάλματα πληρωμής εφημεριών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών με αιτιολογικό την παραβίαση του χρόνου εργασίας της Κοινοτικής Οδηγίας.

Το πρόβλημα έχει πλέον λάβει το χαρακτήρα του επείγοντος και θα πρέπει εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες (νομοθετικές, διοικητικές κλπ) που θα διασφαλίζουν την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων αλλά και θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών μας, όπως έχετε δεσμευθεί δημοσίως.

Στη βάση αυτή θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις για το σύστημα εφημεριών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών οι οποίες και αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης των νοσοκομειακών και εξωτερικών ασθενών, εναρμονίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 76/19-05-05, αλλά και δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για εφημερίες, αφού η προκαλούμενη δαπάνη είναι η ίδια ακριβώς με αυτήν που απαιτείται για την αποζημίωση του σημερινού συστήματος εφημεριών.

Εφημερίες Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Πρόταση 1.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ, πραγματοποιούν τις απαραίτητες εφημερίες για την ασφαλή λειτουργία των Νοσοκομείων. Το πρόγραμμα των εφημεριών αυτών καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την κλαδική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κλαδική σύμβαση περιλαμβάνει:

1.
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. ορίζονται από την 1/1/2009 στα 5/6 των αντιστοίχων βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
2.
Στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς Ε.Σ.Υ. χορηγούνται τα επιδόματα, οι παροχές και οι αποζημιώσεις του άρθρου 44 του Ν. 3205/2003.
3.
Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. δεν υπόκειται σε φορολόγηση.
4.
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ υποχρεούνται σε ενεργό εφημερία και ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, πέραν των προβλεπομένων στο Π.Δ.76/2005, ορίζεται από τις ανάγκες του προγράμματος εφημεριών την ελεύθερη βούληση και την σύμφωνη γνώμη των εφημερευόντων φαρμακοποιών. Η αποζημίωση των εφημεριών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.
5.
Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών φαρμακοποιών είναι 7ωρο, συνεχές, πρωινό και 5νθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μετά δε από κάθε ενεργό εφημερία, παρέχεται στον εργαζόμενο, σε εργάσιμη ημέρα, 24ωρη ανάπαυση, που μπορεί να μεταφέρεται και σε άλλη χρονική περίοδο.

Πρόταση 2.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ όλων των βαθμών υποχρεούνται σε εφημερία και θα εφημερεύουν στα νοσοκομεία με καθεστώς ενεργούς, μικτής και εφημερίας ετοιμότητας. Ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, πέραν των προβλεπόμενων στο Π.Δ.76/2005, ορίζεται από τις ανάγκες του προγράμματος εφημεριών την ελεύθερη βούληση και την σύμφωνη γνώμη των εφημερευόντων φαρμακοποιών.

α) Ως μικτή εφημερία λογίζεται ως εξάωρη ενεργός εφημερία πέραν του κανονικού πρωινού ωραρίου και ως εφημερία ετοιμότητας για το υπόλοιπο 24ωρο, και αποζημιώνεται με το 70% της κανονικής ενεργού εφημερίας με τους ίδιους όρους των γιατρών του ΕΣΥ. Για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες η εξάωρη ενεργός εφημερία λογίζεται για το πρωινό ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου και η υπόλοιπη μέχρι την κάλυψη του 24ώρου ως εφημερία ετοιμότητας, και αποζημιώνεται με το 70% της ενεργού εφημερίας με τους ίδιους όρους των γιατρών του ΕΣΥ.

Το πρόγραμμα των μικτών εφημεριών συντάσσεται κάθε μήνα και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μικτών εφημεριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε.

β) Για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί υποχρεούνται και σε εφημερία ετοιμότητας, για την οποία αμείβονται με πάγια αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας ως εξής :

Διευθυντές 1.000 € ανά μήνα
Επιμελητές Α΄ 900 € ανά μήνα
Επιμελητές Β΄ και Γ΄ 800 € ανά μήνα

Το πρόγραμμα των εφημεριών ετοιμότητας συντάσσεται ανά μήνα και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εφημεριών ετοιμότητας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα. Όσες φορές και αν οι φαρμακοποιοί κληθούν στο νοσοκομείο, κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας, υποχρεούνται να ανταποκριθούν και δεν δικαιούνται άλλης πρόσθετης αποζημίωσης. Η αποζημίωση των εφημεριών, είτε είναι μικτές είτε ετοιμότητας, φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στο συνολικό εισόδημα κατά τη δήλωση εισοδήματος.

Επισημαίνουμε :

Το ποσό των συνολικών εφημεριών που αντιστοιχεί σε όλους τους φαρμακοποιούς σήμερα (όπως προκύπτει από τη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση), είναι 5.500.000 € από το σύνολο των 15.000.000 € της Απόφασης και το ίδιο ακριβώς ποσό απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Από το ποσό αυτό τα 3.100.000 € θα αντιστοιχούν στις εφημερίες ετοιμότητας και το υπόλοιπο 2.400.000 € θα καλύψει τις μικτές εφημερίες.


Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ................................... Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ..................................... ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc


Κοινοποίηση:

Υφυπουργό Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου
Γ. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Α. Καλογερόπουλο
Γ. Δ/νση Υγείας,
Δ/νση Νομικών Προσώπων


Πηγή

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://pefni.blogspot.com/2009/03/blog-post.html