3/3/09

Νέο Δελτίο τιμών φαρμάκων, 1/2009


Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε το Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το 1ο/2009.

Το αρχείο, συμπιεσμένο σε μορφή .zip, μπορείτε να το "κατεβάσετε" από την διεύθυνση:

http://www.gge.gr/up/files/ENIAIO_01_09.zip

***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ............................................................... Αθήνα 20/02/2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ................................................................ Αρ. Πρωτ. A3 /817
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1/2009

ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
- Σ’εμάς (10)
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3840153

ΘΕΜΑ : “ Φάρμακα ανθρώπινης χρήσης “

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)
2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 και 3408/05.
3. Το άρθρο 45 παρ. 11 και 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3405/05 άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/04-11-2005).
5. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικου Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 397/88 "Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε και το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης."
7. Το Π.Δ. 4/2009 <Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών> (ΦΕΚ 2/Α/08.01.2009).
8. Το Π.Δ. 122/17-03-2004 (ΦΕΚ 85/Α/04) <Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού>.
9. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 (ΦΕΚ 91/Β/09) των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο".
10.Το Π.Δ. 206/07 (ΦΕΚ 232/Α/19-09-07) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών με το οποίο ορίστηκε ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Δημήτριος Αβραμόπουλος".
11.Την 14/89 Αγορανομική Διάταξη "Τροποποίηση και κωδικοποίηση αγορανομικών διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι 16.2.1989 " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.Το από 18/ 02 /2009 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
13. Την με 14243/19-02-09 γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.
14. Την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πωλήσεως των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής :
1
Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 9%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 2,75%

Άρθρο 3

Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από
23 -02 -2009

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα » και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ........................................... Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .......................................... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γεώργιος Βλάχος ..................................... Δημήτριος Αβραμόπουλος