21/1/09

Νέα απόφαση για τον καθορισμό των φαρμάκων, που χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης αναρτήθηκε η Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509 (1), σύμφωνα με την οποία γίνεται ο "Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄93).

Σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., που έχουν νοσηλευθεί και έχουν ανάγκη τακτικής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της πάθησής τους, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα ακόλουθα υψηλού κόστους φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα:

(Διεύθυνση για τη λήψη του πίνακα: http://pefni.blogspot.com/2009/01/9-34572006-93.html)

Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.

Το νοσοκομείο και τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές, με συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των ασθενών − ασφαλισμένων και με το σύνολο της δαπάνης. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να επικολλούν επί της συνταγής τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος.

Η συνταγή συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που έκανε τη διάγνωση στο νοσοκομείο και όπου απαιτείται, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του.

Η δαπάνη για αγορά των πιο πάνω φαρμάκων βαρύνει τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπολογίζεται με βάση τη χονδρική τιμή του ιδιοσκευάσματος, προσαυξημένη κατά 5%.

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στον άμεσο έλεγχο των συνταγών και στην απόδοση του χρηματικού ποσού.

Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο των εν λόγω συνταγών φυλάσσει το φαρμακείο του κρατικού νοσοκομείου για τη διαχείρισή του.

Οι υπ’ αριθμ. Φ.7/809/27.5.1999 (Β΄, 1227), Φ.7/2/1578/31.10.2002 (Β΄, 1417) και Φ.42000/3/12368/854/28.5.2003 (Β΄, 716) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Συνταγές που εκτελούνται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και περιέχουν ιδιοσκευάσματα, που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση, εξοφλούνται στα νοσοκομεία από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ.

(Διεύθυνση για τη λήψη του πίνακα: http://pefni.blogspot.com/2009/01/9-34572006-93.html)Πηγήhttp://pefni.blogspot.com/2009/01/9-34572006-93.html