24/12/08

Ευρωπαϊκή κάρτα για τους επαγγελματίες υγείας


Η Ευρωπαϊκή Κάρτα για τους επαγγελματίες της υγείας έχει σχεδιαστεί από την ομάδα εργασίας της HPRO Card που συγκεντρώνει εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών για γιατρούς, οδοντιάτρους, μαίες, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές από τα κράτη μέλη της σε όλη την Ευρώπη.

1. Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αναφέρει, για πρώτη φορά, την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή κάρτα για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην Ευρώπη.

Στο άρθρο 32 της οδηγίας ορίζει ότι: «Η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των επαγγελματικών καρτών από επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν την κινητικότητα των επαγγελματιών, ιδίως με την επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλους προέλευσης. Αυτές οι επαγγελματικές ταυτότητες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της σταδιοδρομίας επαγγελματιών που εγκαθίστανται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι ταυτότητες αυτές θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες, με πλήρη σεβασμό των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα (πανεπιστήμιο ή ίδρυμα που παρακολούθησαν, τα προσόντα που αποκτήθηκαν, επαγγελματική πείρα), την εγκατάσταση, κυρώσεις που έχει δεχθεί σχετικά με το επάγγελμά του και λεπτομερή στοιχεία της εκάστοτε αρμόδιας αρχής καθώς και του συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. »


2. Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της κάρτας θα είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών υγείας στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους ασθενείς από τον μικρό αριθμό των επαγγελματιών που πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Στο μέλλον, η κάρτα θα μπορούσε να έχει άλλες πιθανές εφαρμογές, όπως η επικύρωση της συνεχούς εκπαίδευσης, η πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ...

Η ευρωπαϊκή κάρτα των επαγγελματιών υγείας θα έχει δύο όψεις: η μία πλευρά είναι εθνική αποκλειστικά σχεδιασμένη από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ενώ η άλλη πλευρά έχει εναρμονισμένα ευρωπαϊκά δεδομένα και σαφώς τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών της χώρας του εντολέα.

Με τη σειρά της, η κάρτα θα περιέχει κάποιες πληροφορίες (σε ένα μικροτσίπ), η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσετε με τη βάση δεδομένων της αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής του επαγγελματία υγείας και να ελέγχει αμέσως αν έχει ή δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει επαγγελματική πρακτική. Η έχοντες την ευρωπαϊκή κάρτα θα εξακολουθούν να έχουν όλα τα εθνικά καθήκοντα και θα ακολουθούν την εθνική νομοθεσία των διαφόρων κρατών μελών.

3. Η ομάδα εργασίας

Για να συνεχίσει τις εργασίες της για την ευρωπαϊκή κάρτα, μια ομάδα εργασίας έχει δημιουργηθεί στις αρχές του 2007. Η ομάδα αυτή αποτελείται από μέλη από πέντε επαγγέλματα υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, μαίες, νοσηλευτές και οδοντίατροι).

Οι εκπρόσωποι αυτοί αντιπροσωπεύουν:

- Πανευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις υγειονομικών
- Αρμόδιες αρχές από τα πέντε επαγγέλματα που απαριθμούνται στην οδηγία, που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες ή από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

4. Συμφωνία για το σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πλευράς

Μία συμφωνία επετεύχθη από το HPRO Card ομάδα εργασίας τον Ιούλιο 2007. Αυτή η μορφή της κάρτας παρουσιάστηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτώβρη 2007 με την παρουσία των κ. Bernadette Vergnaud και Evelyne Gebhardt (ευρωβουλευτές). Η ευρωπαϊκή πλευρά θα είναι εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη μέλη. Το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας εθνικής αρχής θα εμφανίζεται μαζί με το Ευρωπαϊκό σύμβολο. Τα στοιχεία της κάρτας θα πρέπει να φαίνονται, τουλάχιστον, στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και σε άλλη μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναφέρεται στη κάρτα:

- Το επάγγελμα,
- Το λογότυπο της αρμόδιας αρχής,
- Το όνομα και τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής,
- Μία περιοχή για την υπογραφή,
- Ένα ολόγραμμα ασφαλείας που περιέχει τα γράμματα της χώρας προέλευσης.

Η εθνική όψη μόνο θα είναι διαφορετική σε κάθε χώρα και για κάθε επάγγελμα μετά τις εθνικές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον, το όνομα και η ταυτότητα του επαγγελματία του χώρου της υγείας θα εμφανίζεται στην κάρτα.

5. Επιχορήγηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα HPRO ομάδα εργασίας

Στο τέλος Φεβρουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει σε περίπου 300 000 ευρώ στην ομάδα, ούτως ώστε:

- Για τον προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών των επαγγελματιών υγείας που απαριθμούνται στην οδηγία, σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη
- Να μελετήσει τη σημερινή κατάσταση καρτών των επαγγελματιών υγείας μέσω όλων των επαγγελματικών ενώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Να μελετήσει τις συνθήκες εφαρμογής των επαγγελματικών καρτών
- Να μελετήσει τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων των επαγγελματιών υγείας
- Να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας και το έργο της HPRO Card

Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, τα οποία κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτα των υγειονομικών.

6. Επόμενα βήματα

Οι επόμενες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει η ομάδα εργασίας για την HPRO Card αφορούν στο τεχνικό, νομικό και οργανωτικό θέμα της εφαρμογή της κάρτας.


Πηγές

http://www.hprocard.eu/index.php?lang=en

http://www.eahp.eu/EAHP-EU-Monitor/Meeting-of-the-European-card-for-health-professionals-working-group

4 Comments:

ΖΕΤΑ said...

Αυτό θα έχει εφαρμογή και στην Ελλάδα? Δηλαδή αν αναγνωριστεί το πτυχίο μου από την Αγγλία όπου σπουδάζω, θα μπορέσω να δουλέψω στην Ελλάδα, ή θα πρέπει να κάνω άλλο έναν επιπλέον χρόνο πρακτική εδώ και να δώσω τις αντίστοιχες εξετάσεις?

2/1/2009 3:49 μμ

tzileon said...

Στα επόμενα βήματα είναι και ο νομικές διαδικασίες για τις εφαρμογές της κάρτας και η λήψη πολιτικής απόφασης από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που εφαρμόζεται είναι οτι κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να ζητάει ορισμένες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος (προς το παρόν), όπως η γνώση της γλώσσας του κράτους υποδοχής, τα χρόνια προπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος πρακτικής άσκησης κλπ.

2/1/2009 8:37 μμ

Ανώνυμος said...

Ειμαι απο Πολωνια και εχω τιτλους σπουδων επικιρωμενους απο το υπουργιο της Πολωνιας με αποστιλε σφραγιδες αλλα δεν μου χορηγουν αδεια στην ελλαδα. που πρεπει να απευθηνθω?? εχω αδεια ασκησεως απο την Χωρα μου. Nikteem@in.gr

27/5/2009 7:33 μμ
tzileon said...

Αγαπητέ συνάδελφε, δοκίμασε να ρωτήσεις τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο:

http://www.pfs.gr/portal/page/portal/pfs/feedback

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου,
ΤΚ 11854, Αθήνα
Τηλέφωνα:
210 34 10 372
210 34 50 753
210 34 50 581
Email pfs@hellasnet.gr