21/12/08

Η Πράσινη Βίβλος για τους υγειονομικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε "Πράσινη Βίβλο" για τους απασχολούμενους στον χώρο της υγείας στην ΕΕ. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου διαβούλευσης που έχει ως στόχο στην καταγραφή κοινών απαντήσεων στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον χώρο της υγείας στην Ευρώπη.

Το αρχείο σε pdf (στα ελληνικά) είναι εδώ.

Στον πίνακα περιεχομένων αναφέρονται τα κεφάλαια:

1. Εισαγωγή
2. Αιτιολόγηση της έκδοσης της πράσινης βίβλου
3. Νομικό πλαίσιο και βάση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ
4. Παράγοντες που επηρεάζουν το υγειονομικό δυναμικό της ΕΕ και κύρια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν
4.1. ∆ημογραφία και προώθηση ενός βιώσιμου υγειονομικού δυναμικού
4.2. Επάρκεια προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας
4.3. Κατάρτιση
4.4. ∆ιαχείριση της κινητικότητας του υγειονομικού δυναμικού στην ΕΕ
4.5. ∆ιεθνής μετανάστευση εργαζομένων στον τομέα της υγείας
4.6. ∆εδομένα για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
5. Αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών: βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υγειονομικού δυναμικού
6. Ρόλος των επιχειρηματιών της υγείας στο εργατικό δυναμικό
7. Πολιτική συνοχής
8. ∆ιαβούλευση

Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι:

Τα συστήματα υγείας της ΕΕ καλούνται να επιτελέσουν ένα δύσκολο έργο: να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία, πρώτον, μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης σε υπηρεσίες υγείας και της περιορισμένης προσφοράς και δεύτερον, μεταξύ της ανάγκης κάλυψης των τοπικών αναγκών σε θέματα υγείας των πολιτών και της ύπαρξης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Tα συστήματα υγείας της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις.

– Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υγειονομικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της προσαρμογής του συστήματος υγείας στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Από το 2008 έως το 2060, ο πληθυσμός της ΕΕ-27 ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί κατά 66,9 εκατομμύρια, ενώ η ηλικιακή ομάδα των "υπερηλίκων" (+80) θα αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του πληθυσμού.
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών επιτρέπει την αύξηση του φάσματος και της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας, όσον αφορά τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία αλλά συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες και απαιτεί την κατάρτιση προσωπικού ικανού να τις χρησιμοποιεί.
– Εμφανίζονται νέες απειλές για την υγεία και επανεμφανίζονται παλιότερες, όπως εκείνες που συνδέονται με τα μεταδοτικά νοσήματα.
– Όλα αυτά οδηγούν σε διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες στον τομέα της υγείας και δημιουργούν πράγματι σοβαρά προβλήματα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε ορισμένες χώρες, όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Για να αντιμετωπιστούν με το δέοντα τρόπο οι προκλήσεις αυτές, θα πρέπει τα συστήματα υγείας να διαθέτουν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργατικό δυναμικό άρτια καταρτισμένο, επειδή τα συστήματα υγείας χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση εργασίας.

Πράγματι, η υγειονομική φροντίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της ΕΕ, αφού προσφέρει απασχόληση στο ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, και το 70% περίπου των προϋπολογισμών των συστημάτων υγείας διατίθεται για μισθούς και άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απασχόληση του υγειονομικού εργατικού δυναμικού.

Κατηγορίες υγειονομικού δυναμικού

Πληθυσμιακές προβλέψεις στο διάστημα 2008-2060
Το αρχείο σε pdf (στα ελληνικά) είναι εδώ.

Πηγές

http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_archive_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_gp_el.pdf