11/6/08

Η Ισπανία έχασε τη δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα προσόντα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αδυναμία της να εφαρμόσει την οδηγία 89/48 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση του επαγγέλματος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού (ΔΕΚ, υπόθεση C 39 / 07).

Η Οδηγία 89/48 έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης για ένα μεγάλο αριθμό των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

Η Ισπανία αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή αυτή την οδηγία με τη βοήθεια ενός διατάγματος που εφαρμόζεται σε όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που απαριθμούνται σ'αυτό. Ωστόσο, το επάγγελμα του νοσοκομειακού φαρμακοποιού, παρόλο που ρυθμίζεται στην Ισπανία, δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάταγμα.

Η Ισπανία υποστήριξε ότι εφόσον η εξειδίκευση αυτή δεν αποτελεί μέρος της εν λόγω οδηγίας, είναι έξω από το πεδίο εφαρμογής της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε το αντίθετο, δηλώνοντας ότι, εξειδικευμένα προσόντα για το φαρμακείο, όπως εκείνων που σχετίζονται με των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, καλύπτονται από τις οδηγίες για το γενικό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως η οδηγία 89/48.

Πιστοποιημένοι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δυσκολίες για την απόκτηση του δικαιώματος να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ισπανία και, κατά συνέπεια, στερούνται των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκατάστασης που χορηγείται από τη Συνθήκη και τους κανόνες του Δικαστήριου.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της δικαστικής απόφασης: http://www.eahp.eu/upload/EU_monitor/EU_Monitor_May08_EAHP.pdf


Πηγή

EAHP EU Monitor