13/3/08

Μετατροπή οργανικών θέσεων ΠΕ Φαρμακοποιών σε διαβαθμισμένες θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥΚΑ


Η έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά σε τροποποίηση – συμπλήρωση των Οργανισμών όλων των Νοσοκομείων προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, είναι στο τελικό στάδιο.

Σύμφωνα με έγγραφο, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα Νοσοκομεία, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. πρωτ. Υ4α/25276/08 με χαρακτηρισμό ΕΠΕΙΓΟΝ) ζητάει στοιχεία σχετικά με τις θέσεις των ΠΕ Φαρμακοποιών εντός 10 ημερών, διότι ετοιμάζονται να μετατραπούν οι Οργανικές θέσεις των ΠΕ Φαρμακοποιών σε διαβαθμισμένες θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥΚΑ.

Επίσης προωθείται το προβλεπόμενο εκ του Νόμου Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των παραπάνω θέσεων, τα απαιτούμενα για την πλήρωση των θέσεων προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης.