18/8/07

Σεμινάριο Βιοτεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής (EurAHP)


Η EurAHP (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής), που ιδρύθηκε από την EAHP (Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών), εκπαιδεύει τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς σε εκείνα τα θέματα που είναι ανεπαρκή στα βασικά προγράμματα σπουδών της Φαρμακευτικής.

Το πρώτο πρόγραμμα, ένα Εργαστήριο-Σεμινάριο, «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές» (Train The Trainers, TTT), θα αρχίσει με το Σεμινάριο Βιοτεχνολογίας, στη Μάλτα από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2007. Η κατάρτιση που θα δοθεί στους συμμετέχοντες θα διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς.

Το εκπαιδευτικό αυτό Σεμινάριο Βιοτεχνολογίας είναι το πρώτο σε μία σειρά προγραμματισμένων εκπαιδευτικών γεγονότων για να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.

Η AMGEN (http://www.amgen.com/) είναι χορηγός της EurAHP προς το παρόν και άλλοι χορηγοί αναμένονται σύντομα.

Για τη σωστή λειτουργία της EurAHP εργάζονται:

Η Οργανωτική Επιτροπή της EurAHP (Sc, Steering Committee).
Η οργανωτική επιτροπή είναι αρμόδια για την επαρκή εφαρμογή και την εκτέλεση του προγράμματος, για το διορισμό των μελών της EurAHP και την αξιολόγηση της έκβασης των προγραμμάτων.

Το Συμβούλιο Διοίκησης της EurAHP (GB, Governance Board)
Το Συμβούλιο Διοίκησης της EurAHP (ΜΒ) είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, που αποτελείται από ένα εμπειρογνώμονα, τουλάχιστον τρεις φαρμακοποιούς νοσοκομείων ή/και ακαδημαϊκά μέλη των οποίων κύρια λειτουργία είναι στο επιστημονικές επίπεδο. Το Συμβούλιο Διοίκησης της EurAHP εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις της οργανωτικής επιτροπής λαμβάνονται σε πλήρη ανεξαρτησία.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της EurAHP (AB, Advisory Board)
Η Συμβουλευτική Επιτροπή EurAHP (AB) αποτελείται από φαρμακοποιούς νοσοκομείων. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της EurAHP είναι προτείνει τα εκπαιδευτικά θέματα και όλες τις άλλες οργανωτικές πτυχές, όπως οι τρόποι να εκτελεστούν τα προγράμματα, να διδάξει προγράμματα σε ένα εθνικό/τοπικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές» TTT, έχουν οριστεί από τις εθνικές ενώσεις και θα κληθούν μετά το σεμινάριο να διαδώσουν τη γνώση σε εθνικό επίπεδο με την υποστήριξη της εθνικής ένωσης. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν ως εκπαιδευτές και αναμένονται να πραγματοποιήσουν 1 έως 5 σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της χώρας τους. Η έκταση και το περιεχόμενο των σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο είναι επίσης ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας.

Από την ΠΕΦΝΙ-Ένωση έχουν ορισθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές» οι συνάδελφοι κα Δέδε Ζωή (Νοσοκομείο Συγγρός) και η δρ Γεννηματά Δήμητρα (Νοσοκομείο Σωτηρία).

Η εγγραφή και όλες οι δαπάνες σχετικές (ταξίδι και στέγαση) καλύπτονται από την EurAHP.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιοτεχνολογίας, «Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές», θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2007.