29/6/15

Καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Στο διαδικτυακό "Βιβλιοπωλείο" της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναρτηθεί η Έκδοση με θέμα "Καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης". 

Η υγεία των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση κάθε πολίτη της ΕΕ σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη

Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία είναι οι εξής: 
  • πρόληψη των ασθενειών
  • προαγωγή υγιεινότερων τρόπων ζωής
  • προαγωγή της ευεξίας
  • προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  • βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη· προαγωγή της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας
  • βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών
  • προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών
  • καθορισμός υψηλών προτύπων για την ποιότητα και την ασφάλεια οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης
  • εξασφάλιση υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τον ιατρικό εξοπλισμόΑν και η οργάνωση και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι ευθύνη των επιμέρους χωρών, η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία βοηθώντας τις χώρες να επιτύχουν κοινούς στόχους. Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία παράγει οικονομίες κλίμακας με την από κοινού χρήση πόρων, και βοηθά τις χώρες να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και απειλές κατά της υγείας, όπως οι πανδημίες, οι παράγοντες κινδύνου για χρόνιες παθήσεις ή ο αντίκτυπος του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. 

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα
Συντάκτης/-ες: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Θέματα: 
Δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργανισμών
Δημόσια υγεία
Πολιτική της υγείας
Κοινό-στόχος: 
Ευρύ κοινό
Λέξεις-κλειδιά: 
πολιτική για την υγεία
δημόσια υγεία
υγειονομική νομοθεσία
υγειονομική μέριμνα
λοιμώδης νόσος
χρόνια νόσος
AIDS,
ευαισθητοποίηση του κοινού
Ευρωπαϊκή Ένωση

PDF

Λεπτομερή στοιχείαΑναγνωριστικοί αριθμοίΑριθμός καταλόγουΤιμή Δωρεάν
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 978-92-79-42335-2
doi: 10.2775/6986
NA-06-14-046-EL-C 

Πηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση - Υγεία