12/3/15

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός της ΕΠΥ για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών


Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με Αρ. Διακήρυξης: 4Φ/2013, ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων [πενήντα μια (51) δραστικών ουσιών] CPV: 33690000-3.

Αντικείμενο του διαγωνισμού:  Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με την διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ με:

Α) Ένα (1) μειοδότη, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν έως τρείς (3) Οικονομικοί Φορείς,

Β) Τρείς (3) μειοδότες ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν μέχρι πέντε (5) Οικονομικοί Φορείς

Γ) Πέντε (5) μειοδότες, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν άνω των πέντε (5) Οικονομικών ΦορέωνΕκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α (σε ΕΥΡΩ) : 26.229.620,80€Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Διακήρυξη στο υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας