2/11/14

Εκδόθηκε ο Νόμος για την Παράταση θητείας των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Επικουρικών Βοηθών Φαρμακείου


Αναρτήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο το ΦΕΚ 237/Τεύχος Α /31-10-14, άρθρο 50, που μεταξύ των άλλων, αναφέρεται και στην Παράταση της θητείας των Επικουρικών Φαρμακοποιών και των Επικουρικών Βοηθών Φαρμακείου.

Πρόκειται για τον Νόμο 4305 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.»


Με επιλογή κάθε εικόνας μπορείτε να τη δείτε σε μεγάλο μέγεθος.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε όλο το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ

Εθνικό Τυπογραφείο