16/9/14

3η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας


Το Ελληνικό Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας προγραμματίζει για τις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου 2014 την τρίτη διήμερη σύνοδο εργασιών του.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας η θεματολογία θα περιλαμβάνει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτρονική υγεία, δηλαδή τη συγκρότηση των Οργάνων Διακυβέρνησης (National eHealth Board και National eHealth Network), όπως προβλέπονται από το Ν. 4213/2013, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΕ, την περαιτέρω ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Υγεία με έμφαση στη Διαλειτουργικότητα, όπως και την αξιοποίηση των ρόλων και της συμμετοχής του συνόλου των κοινωνικών εταίρων για την επιτυχία του εγχειρήματος (Δημόσια Διοίκηση, ακαδημαϊκός χώρος, ενώσεις ασθενών, βιομηχανία και αγορά ψηφιακών εφαρμογών κ.ά), μέσω της συγκρότησης συλλογικού συντονιστικού οργάνου του οικοσυστήματος.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμπράξεων οκοσυστημάτων ηλεκτρονικής υγείας για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και την από κοινού ανίχνευση των νέων προκλήσεων καινοτομίας και ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του νεοσύστατου Ελληνικού Θεματικού Δικτύου για την υγιή, ενεργή γήρανση και τα χρόνια νοσήματα, το οποίο συγκροτήθηκε κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού EIP on AHA (European Innovative Partnership on Active and Healthy Ageing) και των αντίστοιχων Ομάδων Δράσης (Action Groups).

Το Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο θα παρουσιάσει το πλαίσιο συνεργασιών και affiliations με άλλες ανάλογες ευρωπαϊκές δομές, ιδιαίτερα με αυτές της Σκωτίας (Ηνωμένο Βασίλειο) και της Βαρκελώνης (Ισπανία), ενώ στη συνάντηση έχουν προσκληθεί ο εκπρόσωπος του οικοσυστήματος της Σκωτίας, καθώς και εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων SANCO και CONNECT της Ε.Ε.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας