31/8/14

Σύνδεση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Απόφαση του Υπουργού Υγείας για το clawback στην οποία επιχειρείται σύνδεση για πρώτη φορά της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ με την φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι επιπλέον από το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται πιθανή υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων ΕΣΥ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Για τον λόγο αυτό, καθιερώνεται ενημέρωση από την Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ για το ύψος του ποσού υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, έως τις 10 Αυγούστου για το πρώτο εξάμηνο του έτους και έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπολογίζεται ανά εξάμηνο η τελική υπέρβαση από το στόχο. Το ποσό αυτό, επιμερίζεται ανά φαρμακευτική εταιρεία με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία, υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία εξαμήνου του ΕΟΠΥΥ και των συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σάρωσης συνταγών και αφορούν φάρμακα που αποδεδειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη των φαρμάκων κάθε εταιρείας και από αυτή προκύπτει το μερίδιο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

Φαρμακευτικές που δεν έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις, μπορούν να συμψηφίζουν τα σχετικά ποσά με απαιτήσεις τους από νοσοκομεία του ΕΣΥ, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ, μπορεί να δίνει φάρμακα από τα φαρμακεία του, και στα δημόσια νοσοκομεία, αντί της πληρωμής νοσηλίων των ασφαλισμένων του προς τα νοσοκομεία αυτά.

Συμψηφισμός είναι δυνατόν να γίνει και με απαιτήσεις φαρμακευτικών από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για φάρμακα, έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Απόφαση στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, τεύχος Β', αριθμός φύλλου 2243, 18 Αυγούστου 2014 και μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγές

Iatronet
Δι@ύγεια