20/8/14

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισµών φαρµάκων του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), του Υπουργείου ΥγείαςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2094-τεύχος Β', 31 Ιουλίου 2014, η Υπουργική Απόφαση για την Επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισµών φαρµάκων του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας. 

Με την απόφαση αυτή καθίσταται κεντρικός ο ρόλος της ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) και αναφέρεται ότι έχει επανειληµµένως διαπιστωθεί αδυναµία προµηθευτών (µοναδικών µειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο των συµβατικών τους υποχρεώσεων µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή ροή προµήθειας φαρµάκων προς τα Νοσοκοµεία της χώρας. 

Για την εκτέλεση των εγκεκριµένων Προγραµµάτων Προµηθειών Φαρµάκων εφεξής θα διενεργούνται διαγωνισµοί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Π.∆. 118/2007, σε συνδυασµό µε το Π.∆. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο τύπος του διαγωνισµού, η διάρκεια της σύµβασης καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την υλοποίησή του, θα καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), ανάλογα µε την δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και την µορφή χορήγησης του κάθε φαρµάκου, σε συνδυασµό µε το πλήθος των προµηθευτών που περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ∆ελτίο Τιµών του Ε.Ο.Φ. 

Ως φορέας διενέργειας εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 155/2013 (Α΄ 120), να διενεργεί σχετικούς διαγωνισµούς, από τα εκάστοτε Π.Π.Υ.Φ.Υ., κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 3580/2007. 

Ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών, η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, δύναται µε σχετική απόφασή της, να ορίζει ως Φορέα διενέργειας διαγωνισµών φαρµάκου, µια ή περισσότερες Υγειονοµικές Περιφέρειες, για το σύνολο ή µέρος δραστικών ουσιών, που συµπεριλαµβάνονται στα εκάστοτε Π.Π.Υ.Φ.Υ., κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας. Για τους Λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134), πλην των Φορέων Υγείας, στις περιπτώσεις που υπάρχει η αναγκαιότητα προµήθειας φαρµάκου, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσης απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα πραγµατοποιείται µε σχετική απόφαση της Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις περί προµηθειών δηµοσίου, όπως κάθε φορά καθορίζονται µε ειδικό νόµο. ∆ιαγωνισµοί που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την δηµοσίευση της παρούσης ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο