27/6/14

Τροπολογία για την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα


Κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό" η Τροπολογία με αριθμό 1509/254 26.6.2014 και περιγραφή:


"Προσθήκη στους υφιστάμενους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)."

Στην Τροπολογία αναφέρεται: «Η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Mε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «Στο πλαίσιο του κράτους Πρόνοιας κρίνεται ως επείγουσα η κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού τους. Πλην όμως στους σκοπούς του ΕΟΠΥΥ, ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4238/2014, δεν περιλαμβάνεται η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών κι έτσι καθίσταται επιβεβλημένη η προτεινόμενη προσθήκη».

Το κόστος εκτιμάται οτι θα διαμορφωθεί σε 340.000.000 € και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΕΟΠΥΥ που επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Πηγή

http://www.hellenicparliament.gr/