15/2/14

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση φαρμάκων του Πίνακα 1Α του Ν 3816


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 256, τεύχος Β, στις 7 Φεβρουαρίου 2014 η Απόφαση με αριθμό Γ.Π./ΟΙΚ 12449, η οποία τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση 3457 (ΦΕΚ 64/16-01-2014) που αφορούσε τη διάθεση φαρμάκων του Πίνακα 1 Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 3816.

Πιο συγκεκριμένα, το μέρος του άρθρου 11 που ξεκινά "... και μόνον σε πολύ εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις..." ως το τέλος της παραγράφου απαλείφεται, και αντικαθίσταται από την παρακάτω "... και επιπροσθέτως δύναται να χορηγηθούν στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία άνω των 60 κλινών, εφόσον αυτά δηλώσουν στον Οργανισμό αδυναμία χορήγησής τους, ακολουθώντας διαδικασία που θα ορίσει ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού."

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αναφέρεται ότι τα φάρμακα αυτά χορηγούνται στα δημόσια νοσοκομεία και όχι στους ασθενείς που λαμβάνουν τη θεραπεία τους στα δημόσια νοσοκομεία και εφόσον οι τελευταίοι προσκομίσουν συνταγή εξωτερικού ασθενούς στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο