27/9/13

Οδηγίες της Ε.Π.Υ. για τον τρόπο παρακολούθησης των τιμών Φαρμάκων


Με ηλεκτρονικό μήνυμα ο κ. Αθανάσιος Γ. Αργυριάδης, Διευθυντής Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών, της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ενημερώνει  για τον τρόπο παρακολούθησης των τιμών των φαρμάκων.

Στο κείμενο αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα:
* Τα άρθρα 1-14 του ν.3580/2007 ( Α΄ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
* Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
*  Την υπ΄ αριθμ 8/2010 (Β΄777) Απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/2007».

Στο το έγγραφο αναφέρεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Υ., http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias, στο πεδίο «Παρατηρητήριο Τιμών», έχουν αναρτηθεί σε ειδική θέση τα δελτία τιμών φαρμάκου, κατά χρονολογική σειρά, με την ένδειξη «Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκου μέσω Δελτίου Τιμών Φαρμάκου», τα οποία θα λαμβάνονται εφεξής υπόψη, ως τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικοί διαγωνισμοί, φαρμάκου με βάση τη δραστική ουσία και την μορφή χορήγησης τους.

Επίσης διευκρινίζεται ότι θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο της ΕΠΥ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από 7ηΥΠΕ Κρήτης