13/7/13

Τα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΑΗΡ για την Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στην Ευρώπη


Η EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) διεξήγαγε την τέταρτη έρευνά της σχετικά με τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία σε όλη την Ευρώπη. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται σε μια σειρά άρθρων στην  Περιοδικό της Ευρωπαϊκής Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής  (τα δημοσιευμένα άρθρα που αναφέρονται κατωτέρω).

Η έρευνα της EAHP 2010 είναι διαθέσιμη εδώ .

Το αρχικό ερωτηματολόγιο είναι εδώ .

Ο Ενοποιημένος πίνακας των αποτελεσμάτων είναι εδώ .

Μέρος 1: Γενικό Πλαίσιο και Στελέχωση

Στην πρώτη σε μια σειρά άρθρων για την επανεξέταση των αποτελεσμάτων της Έρευνας 2010 της EAHP, ο Δρ Roberto Frontini εξετάζει τόσο τη μεθοδολογία και τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας, καθώς επίσης και επικεντρώνεται στα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να σχηματιστούν για όλη την Ευρώπη.

Το άρθρο  εδώ.

Μέρος 2: Προμήθεια και Διανομή

Το δεύτερο μέρος εξετάζει λεπτομερώς τα αποτελέσματα που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή, εξετάζει τις πηγές που τα νοσοκομειακά φαρμακεία προμηθεύονται τα φάρμακα και τις συσκευές και το βαθμό στον οποίο τα νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν την τεχνολογία bar code χρήση για τον έλεγχο των αποθεμάτων και χειροκίνητη επιλογή των ειδών.

Το άρθρο  εδώ.

Μέρος 3: Παραγωγή και Διασφάλιση Ποιότητας

Το τρίτο μέρος εξετάζει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την παραγωγή των φαρμάκων στο φαρμακείο του νοσοκομείου και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία σε όλη την Ευρώπη για την εξασφάλιση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.

Το άρθρο  εδώ.

Μέρη 4 & 5: Κλινική υπηρεσιών και την ασφάλεια των ασθενών 

Αυτό το άρθρο διερευνά την έκταση και το εύρος των κλινικών υπηρεσιών στα νοσοκομειακά φαρμακεία σε όλη την Ευρώπη, καθώς και θέματα ασφάλειας των ασθενών.

Το άρθρο  εδώ .

Μέρος 6: Εκπαίδευση και έρευνα

Το τελευταίο άρθρο εξετάζει τόσο την τρέχουσα πρακτική στα φαρμακεία των νοσοκομείων σε σχέση με την εκπαίδευση, όσο και την έκταση της συμμετοχής του φαρμακείου του νοσοκομείου στην κλινική έρευνα.

Το άρθρο εδώ .    

Πηγή

EAHP