5/6/13

Ανοιχτά Δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των ανοιχτών δεδομένων και της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής καθώς και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το οποίο ζητά την παρέμβαση του για την άμεση εφαρμογών των νόμων για την περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων και πληροφοριών οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια παγκοσμίως ώστε να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοικτή, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ανοικτών προς όλους.

Η Επίτροπος αρμόδια για τα θέματα του Ψηφιακού Θεματολογίου, Neelie Kroes, έχει παραλληλίσει το άνοιγμα των δεδομένων ως το άνοιγμα ενός χρυσωρυχείου (http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/opendata/) και το πετρέλαιο της ψηφιακής εποχής (http://www.youtube.com/watch?v=9Jq4Qy1UeAE). Το άνοιγμα των δεδομένων και η Οδηγία για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, αποτελούν βασικό άξονα του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης για το 2020. Αντίστοιχους κανονισμούς εξέδωσε η κυβέρνηση Obama στις ΗΠΑ (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf) μόλις πριν από μία εβδομάδα, ενώ στις 15.05.13 εκδόθηκε ανεξάρτητη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο (https://www.gov.uk/government/publications/shakespeare-review-of-public-sector- information) που καλεί για μια ακόμη πιο ανοικτή πολιτική δημοσίων δεδομένων.

Το άνοιγμα των δεδομένων έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας.

Στην Ελλάδα, η προσπάθεια για το άνοιγμα δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση ξεκίνησε με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας με τον Ν.3448/2006 και συνεχίστηκε με τον Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τον Ν.3882/2010 για τα Γεωχωρικά Δεδομένα. Επιπλέον, η απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989- 1301/12.04.2012 που κύρωσε το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Άρθρου 27 του Ν.3731/2008, καθώς και οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας, αλλά και οι πιο πρόσφατες κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρμογή του Ν.3979/2011 για το ηλεκτρονικό αρχείο και την κοινοχρησία μεταξύ φορέων του Δημοσίου, καταδεικνύουν μια σαφή στροφή προς το ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο. Παράλληλα με τα ανωτέρω, η Ελλάδα είναι μέλος του Open Government Partnership (OGP) με ρητές υποχρεώσεις ως προς το άνοιγμα των δεδομένων και την περαιτέρω χρήση αυτών για τη στήριξη τόσο της διαφάνειας, όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενώ το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει λοιπόν εδώ και επτά χρόνια, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να επιστρέψουμε σε μια άλλη εποχή, αυτήν της αδιαφάνειας και του κλειστού.

Εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση έχει πάψει να προσφέρεται σε πολίτες και επιχειρήσεις η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία επέτρεπε την αυτόματη λήψη βασικών στοιχείων φυσικών προσώπων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και νομικών προσώπων. Η υπηρεσία αυτή επέτρεπε την αυτοματοποιημένη πραγματοποίηση ενός σημαντικού μέρους των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χωρίς την εισαγωγή με χειροκίνητο τρόπο στοιχείων, οδη- γώντας σε εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Παράλληλα, διευκολύνθηκε ο έλεγχος των πλαστών τιμολογίων, καθώς κατέστη δυνατή η διασταύρωση των βασικών στοιχείων των συναλλασσόμενων.

Αντίστοιχα, μη προσωπικά δεδομένα της συνταγογράφησης παραμένουν κλειστά, ενώ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, τα γεωχωρικά δεδομένα της Κτηματολόγιο ΑΕ δεν προσφέρονται με ανοικτές άδειες, όπως ο νόμος ορίζει, ο διαδικτυακός τόπος του Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων παραμένει συχνά ανενεργός, ενώ δεδομένα του κλάδου των Μεταφορών, όπως κίνη- σης και αυτοκινήτων, είναι κλειστά. Τέλος, γεωχωρικά δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, απαραίτητα για τη δημιουργία εφαρμογών που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και νέων αγορών και μπορούν να ενισχύσουν τους κρίσιμους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, εξακολουθούν να παρα- μένουν κλειστά.

Τα φαινόμενα αυτά δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ούτε προστατεύουν τον πολίτη. Αντίθετα προάγουν τη διαφθορά και την παρανομία καθώς τα δημόσια δεδομένα μπορούν να τα αποκτούν μόνο όσοι μπορούν να χρηματίσουν ή να επηρεάσουν με άλλα μέσα υπαλλή- λους που έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσα από την επιστολή της καλεί τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να παρέμβει προκειμένου να εφαρμοστούν, επιτέλους, οι νόμοι. Προκειμένου να δοθούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα δεδομένα που αποτελούν, πλέον, το οξυγόνο για τη δημοκρατία και την οικονομία τον 21ο αιώνα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

Πηγή

Κείμενο μέ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Δέσποινα Μητροπούλου, ΕΕΛ/ΛΑΚ