24/12/12

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα της ΕΕ για το πρόγραμμα "Υγεία" του 2013


Για κάθε έτος εφαρμογής του Προγράμματος "Υγεία" 2008-2013 η Επιτροπή εγκρίνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας με τις προτεραιότητες και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, καθώς και με την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων για το έτος αυτό.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2013, που αφορά το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-2013), εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2012 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 8 Δεκεμβρίου 2012. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτεί πριν από το τέλος του έτους.

Η υγεία των πολιτών είναι πολύτιμο στοιχείο για την κοινωνία και την οικονομία. Ένας υγιής πληθυσμός μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της δράσης "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Υπό τις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, αυτό το πρόγραμμα εργασίας αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις στον τομέα της υγείας και παράλληλα προωθεί δράσεις σε πιο "παραδοσιακούς" τομείς· έτσι, προετοιμάζει το έδαφος για το νέο πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη» το οποίο θα ξεκινήσει το 2014 και θα ενσωματώσει τις σημερινές δράσεις σε αυτές του νέου προγράμματος.

Προτεραιότητες για το 2013
 
Κύριες δράσεις:
 • Ενεργός και υγιής γήρανση - εστίαση στις χρόνιες ασθένειες
 • Αποτελεσματικοί τρόποι επένδυσης στην υγεία - περιλαμβανομένων και των απασχολουμένων στον κλάδο της υγείας
 • Δικαιώματα και ασφάλεια των ασθενών
 • Συμβουλές και δεδομένα, ειδικότερα για τα βιώσιμα συστήματα υγείας
Κοινές δράσεις:
 
Κοινές δράσεις και δραστηριότητες υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την ΕΕ και αρμόδιες αρχές άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Υγεία". Το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει για το 2013 πέντε δράσεις:
 • Καρκίνος - διασφάλιση ποιότητας για την ολοκληρωμένη αγωγή κατά του καρκίνου
 • Χρόνιες ασθένειες - ενεργός και υγιής γήρανση
 • Αλκοόλ - επεξεργασία κοινών προτεραιοτήτων σε εναρμόνιση με την στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ
 • Ιστοί και κύτταρα - ορθές πρακτικές όσον αφορά τους γαμέτες για τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα για μεταμόσχευση
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση - για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης στην ΕΕ
Το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει επίσης δράσεις στήριξης της εφαρμογής της νομοθεσίας στους ακόλουθους τομείς:
 • Ασφάλεια και ποιότητα των ιστών, των κυττάρων και του αίματος
 • Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 • Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές
Το πρόγραμμα εργασίας παρέχει στις χώρες της ΕΕ συμβουλές και πληροφορίες που θα τις βοηθήσουν στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σύγχρονα, αποτελεσματικά ως προς το κόστος και βιώσιμα συστήματα υγείας, τα οποία παράλληλα θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες και προκλήσεις στην Ευρώπη. Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εργασίας έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών σε τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μόνο μέσω εθνικών δράσεων.

Περισσότερα:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δημόσια Υγεία - Πρόγραμμα εργασίας - Βασικά έγγραφα

Πηγή

http://ec.europa.eu/health-eu/news/2012/19/short_content_el.htmhttp://ec.europa.eu/health-eu/news/2012/19/short_content_el.htm